Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Стратегия

Home »  Документи »  Стратегия

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел: 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

С Т Р А Т Е Г И Я

за развитието на ЧПГИАЕ Британика 1998 – гр. Бургас

Стратегията за развитие на ЧПГИАЕ Британика 1998 се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищно и училищно образование, приоритетите на МОН и спецификата на училището. Тя е изработена в съответствие с европейските изисквания, актуализирана е и е гласувана на заседание на ПС на 12.09.2016 г..
Самата стратегия е резултат от осъзната необходимост от промяна и отговор на реалностите и актуалните тенденции в последните години в българското общество, даващи пряко и косвено отражение върху българското образование като цяло и ЧПГИАЕ Британика 1998 в частност, и желанието на училищната ни общност да осигури висок рейтинг на училището сред училищата в града и страната.
При разработване на стратегията сме се водили от общоприетите ценности и идеите заложени в Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание до 2020г.
Настоящата стратегия отразява заложеното в мисията и визията на училището.
Визия на училището
Визията на ЧПГИАЕ Британика 1998 минава през нейното минало и настояще. Утвърдила се през годините като привлекателно учебно заведение със своя история (18 години от създаването и) и най вече с постиженията си в образователното дело, нейната визия се формира като ключов притегателен образователен център, в който основна образователна ценност ще бъде високото качество на овладените знания и умения. Ето защо нашата ВИЗИЯ е:
ЧПГИАЕ Британика 1998 – Авторитетна езикова гимназия с кратко минало, но с богато бъдеще.
Мисия на училището
Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. Затова нашата МИСИЯ е:
Училище, предоставящо качествено образование.

Основна цел:
Устойчиво развитие и утвърждаване специфичния облик на ЧПГИАЕ Британика 1998 като водещо училище в областта, предпочитано от ученици.
Цели на стратегията по основни направления:
І. Учебна дейност

1. Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на ДЗИ и успешна реализация на учениците след завършване на средното им образование.
2. Предлагане за изучаване на Ш-ти чужд език – (факултативна подготовка).
3. Предоставяне на възможност за придобиване на сертификати по АЕ към Кембридж – FCE, CAE, IELTS, както и езикови сертификати за учениците, изучаващи немски език като ІІ чужд език.
4. Въвеждане на проблемно-базираното обучение, което вече е наложена практика в средното и висше образование в САЩ, при което обучаемия се поставя в реална опознавателна среда и чрез този подход се развиват изследователските стратегии и умения , както и умения за самостоятелно учене.
5. Работа в екип на преподаватели от различни предметни обединения, която да развива интегрирани умения и синтез на знания за междупредметни проекти.
6. Да се продължи традицията за разширено изучаване на предмети, според желанията на учениците и потребностите на обществото, с цел да се изградят у учениците необходимите умения, компетентности и нагласи за международно оценяване на постиженията на учениците по методиката на PISA, към които спадат следните показатели: грамотност; математическа грамотност; нови умения за работа в учещото общество, умения за учене; активно гражданство, културни и социални умения.
7. Въвеждане на гъвкави и отворени методи на учене (електронно учене, портал за обмяна на добри практики в образованието и обучението по различни дисциплини).
8. Изграждане на система (модели, мрежи ) за обучение.
9. Стимулиране ученето за знания и умения и целенасочена работа с изявените ученици с цел участие на по-голям брой ученици в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади, театрални фестивали и др..
10. Навременно кадрово обезпечаване за учебната година и навременно изготвяне на седмичното разписание ( включващо и групите по факултативна подготовка)
11. Внедряване на иновации на базата на ИКТ.
ІІ. Извънкласна, извънучилищна и извънурочна дейност
1. Изграждане на система за откриване и развиване на ученическите интереси.
2. Обогатяване на формите и темите за извънкласна дейност, в които успешно да се съчетават националните традиции и европейските измерения.
3. Създаване и провеждане на извънкласни ваканционни дейности
4. Придобиване на знания и умения извън класната стая в неконвенционална обстановка на територията на училището.
5. Възможност за равен достъп до информация и дейности за интелектуално и кариерно развитие.
6. Създаване на по-гъвкави форми на обучение в свободното време и целенасочено развитие на заложби и таланти у учениците чрез интерактивно и взаимообучение, решаване на казуси и практическо приложение, тренинг на умения и компетентности.
7. Участие в международни проекти и проекти, които да обхващат по голям брой ученици и учители.
8. Увеличаване броя на учениците, явили се и защитили Езикови сертификати по езиците, изучавани в ЧПГИАЕ Британика 1998, в съответствие с Европейските езикови стандарти и общата Европейска референтна рамка.
ІІІ. Възпитателна дейност
1. Утвърждаване на училищна политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора, в която:
А. При училищното планиране да се включват дейности насочени към:
• Превенция на зависимости и агресивно поведение,правилно хранене, сексуално здраве;
• Гражданско образование;
• Физическо възпитание и възможности за спортуване;
• Развитие на таланти и заложби;
• Организиране на отдих в свободното време;
• Екологично възпитание;
• Създаване и утвърждаване на традиции на гимназията;
Б. Работата на целия педагогически колектив пряко и косвено е насочена към възпитаване на следните ценности:
• Свобода на мисленето;
• Толерантност и уважение към другия;
• Честност, откритост, добронамереност;
• Родолюбие;
• Респект към институцията;
• Принадлежност към училището;
• Любов към природата;
• Адаптивност към нова среда;
• Позитивно отношение към света.
Качества:
• Достойнство;
• Отговорност и самодисципина;
• Организираност и съобразителност;
• Целенасоченост;
• Любознателност;
• Инициативност.
Социални и личностни умения:
• Да изразява позиция свободно и обосновано;
• Да придобие спортменски дух и несломимост в желанието за себеутвърждаване;
• Да има професионално поведение в работна среда;
• Да общува и работи в екип;
• Да понася критика и неуспех;
• Да взема адекватно решение;
• Да решава успешно конфликти;
• Лидерски умения;
• Умения за разпределяне на задачи;
• Отговорно да отстоява правото си на мнение и респондиращия резонанс
в обществото;
• Да развие личностния си потенциал и подобри уменията си за
самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване, за трансфериране и адаптиране на иновативна методология за обучение в развитие на ключовите компетентности.
2. Стимулиране на добрите практики във възпитателната дейност и популяризиране на постиженията сред ученици, родители и общественост.
3. „Училище за родители”- провеждане на активна и последователна, мобилна и гъвкава политика за гражданско образование на родителите чрез разширяване на познанието за специфичните потребности, индивидуалните интереси и възрастовите особености на децата им; адаптиране и интегриране на добри педагогически практики; приобщаване на родителската общност към активно участие в училищния живот.
IV. Квалификационна дейност
1. Усъвършенстване на системата за квалификационни форми и практики:
А. Вътрешноучилищна :
• лекции, практически занятия, открити уроци, тренинги, семинари, тематични педагогически съвети, работни срещи, участие в мониторингови визити по проекти, мултимедийно и интерактивно обучение, иновативни практики;
• „Дни на отворени врати” с посещение от преподаватели, родители, медии, общественост.
Б. Извънучилищна – образователни институции, сертифицирани да обучават учители; Департаменти за уъвършенстване на учители; висши учебни заведения/преквалификация;
• изцяло платена от учителя: целенасочена и задължителна по преценка на ръководството, вследствие от контролна дейност
• по желание на даден учител – частично или изцяло платена от институцията. Извеждане на конкретни, измерими, реалистични критерии и показатели за конкурсен подбор при повече желаещи.
2. Участие в национални и международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси; публикации.
3. Квалификационни дейности по програмата „Учене през целия живот”. Повишаване на информираността относно Euroguidance, Europass CV, Europass приложение към сертификат и Europass приложение към дипломата като основни инструменти за мобилност и обучение на всички нива в ЕС.
4. Обмен на добри практики с други училища, сътрудничество с чуждестранни образователни институции, участие в образователни общности и социални мрежи.
5. Осъществяване на ученически обмен с училища от други държави.
V. Материално-техническа база
1. Осъвременяване на материално-техническата база на училището с нови технологии в IT сферата и мултимедийни продукти, обезпечаващи обучение по европейски стандарти/ техника от типа Multiseat и интерактивни дъски Prometean /.
2. Осъвременяване на физическата среда, оборудване със съвременни технически средства за обучение.
3. Създаване на организация за рационално използване на сградния фонд.
4. Под надслов “ Работната среда – уютна за ученици и учители”да се работи за естетизиране на вътрешния интериор и училищния двор.
5. Участие на учениците в опазването на материално-техническата база.
6. Реновиране на физкултурния салон и спортните площадки.
VІ. Популяризиране успехите на гимназията и рекламна дейност
1. Изграждане на уникален медиен образ на гимназията.
2. Популяризиране на гимназията сред обществеността.
3. Редовно отразяване на постиженията в медиите.
4. Стимулиране на участия в публични изяви по европейски проекти.

VІІ. Училищно партньорство
Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование
1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.
1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители – Система за наставничество или менторство.
1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Разширяване на работата на професионалната учебна общност.
1.3. Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.
2. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.
2.1. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование
2.2. Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
2.3. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип за усвояване на ключовите компетентности, Родителския клуб, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление
2.3.1. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.
2.3.2. Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.
2.3.3. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности
• Коледни конкурси;
• Празници на словото;
• Училищни изложби;
• Презентации;
• Спортни празници;
• Форуми за превенция на агресията и насилието
• Дарения за деца в тежко социално положение.
2.4. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.
2.5. Създаване на функциониращо Училищно настоятелство
2.6. Дейност на Училищното настоятелство
2.7. Организиране на „Училище за родители“ – по проблемите за отговорността за възпитанието и образованието на децата и учениците, подобряване на грамотността на учениците;

Дейност 2: Външно партньорство
2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:
2.1.1. Партньорство с висши училища при продължаващата квалификация на учителите
2.1.2. Партньорство с други училища в областта и страната при организирането на различни състезания.
2.1.3 Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.
2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията
2.3. Взаимодействие с местната общественост
2.4. Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията
2.5. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност.
2.6.Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.
2.7. Партньорско сътрудничество с училища в България и чужбина;

VІІІ. Финансиране
ЧПГИАЕ Британика 1998 има опит при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 1998 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и включва:
• поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат постигнати тези цели;
• работна дейност и практики;
• мерки за контролиране на потенциалния риск.
Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране по чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.
Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:
• таксите за обучение на учениците;
• собствени средства
• други източници.

ІХ. Мерки
1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване качеството на образование в ЧПГИАЕ Британика 1998.
2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира прака ангажираност на лицата в него.
3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.
4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните потребности.