Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Стратегия

Home »  Документи »  Стратегия

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел: 0898506570; 0888206747

E-mail: britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

 

 

 

С Т Р А Т Е Г И Я

 

за развитието на ЧПГИАЕ Британика 1998 – гр. Бургас

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитие на ЧПГИАЕ Британика 1998  се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищно и училищно образование, приоритетите на МОН и спецификата на училището. Тя е изработена в съответствие с европейските изисквания, актуализирана е и е гласувана на заседание на ПС на 15.09.2023г..

Самата стратегия е резултат от осъзната необходимост от промяна и отговор на реалностите и актуалните тенденции в последните години в българското общество, даващи пряко и косвено отражение върху българското образование като цяло и ЧПГИАЕ Британика 1998 в частност, и желанието на училищната ни общност да осигури висок рейтинг на училището сред училищата в града и страната.

При разработване на стратегията сме се водили от общоприетите ценности и идеите заложени в Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание .

Настоящата стратегия отразява заложеното в мисията и визията на училището.

Визия на училището

Визията на ЧПГИАЕ Британика 1998 минава през нейното минало и настояще. Утвърдила се през годините като привлекателно учебно заведение със своя история (26 години от създаването и) и най вече с постиженията си в образователното дело, нейната визия се формира като ключов притегателен образователен център, в който основна образователна ценност ще бъде високото качество на овладените знания и умения. Ето защо нашата ВИЗИЯ е:

ЧПГИАЕ  Британика 1998 Авторитетна езикова гимназия с кратко минало, но с богато бъдеще.

Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. Затова нашата МИСИЯ е:

 • Училище, предоставящо качествено образование.
 • Пълноценно развитие на ученика като индивидуалност и член на обществото.
 • Физическа активност и спорт-компонент на социално благополучие.
 • Изграждане на ученика като независима и активна личност- социални, граждански, интелектуални , здравни и екологични компетентности.
 • Равни възможности за обучение и възпитание.
 • Сигурна образователна среда-противодействие на тормоза и насилието.

 

Основна цел:

Устойчиво развитие и утвърждаване специфичния облик на ЧПГИАЕ Британика 1998 като водещо училище в областта, конкурентноспособно и привлекателно за ученика.

Цели на стратегията по основни направления:

І. Учебна дейност

 

 1. Провеждане на учебен процес, водещ към престижни резултати на ДЗИ и успешна реализация на учениците след завършване на средното им образование.
 2. Предлагане за изучаване на Ш-ти чужд език – (факултативна подготовка).
 3. Предоставяне на възможност за придобиване на сертификати по АЕ към Кембридж – FCE, CAE, IELTS, както и езикови сертификати за учениците, изучаващи немски език като ІІ чужд език.
 4. Въвеждане на проблемно-базираното обучение, което вече е наложена практика в средното и висше образование в САЩ, при което обучаемия се поставя в реална опознавателна среда и чрез този подход се развиват изследователските стратегии и умения , както и умения за самостоятелно учене.
 5. Работа в екип на преподаватели от различни предметни обединения, която да развива интегрирани умения и синтез на знания за междупредметни проекти.
 6. Да се продължи традицията за разширено изучаване на предмети, според желанията на учениците и потребностите на обществото, с цел да се изградят у учениците необходимите умения, компетентности и нагласи за международно оценяване на постиженията на учениците по методиката на PISA, към които спадат следните показатели: грамотност; математическа грамотност; нови умения за работа в учещото общество, умения за учене; активно гражданство, културни и социални умения.
 7. Въвеждане на гъвкави и отворени методи на учене (електронно учене, портал за обмяна на добри практики в образованието и обучението по различни дисциплини).
 8. Изграждане на система (модели, мрежи ) за обучение.
 9. Стимулиране ученето за знания и умения и целенасочена работа с изявените ученици с цел участие на по-голям брой ученици в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади, театрални фестивали и др..
 10. Навременно кадрово обезпечаване за учебната година и навременно изготвяне на седмичното разписание ( включващо и групите по факултативна подготовка)
 11. Внедряване на иновации на базата на ИКТ.

ІІ. Извънкласна, извънучилищна и извънурочна дейност

 1. Изграждане на система за откриване и развиване на ученическите интереси.
 2. Обогатяване на формите и темите за извънкласна дейност, в които успешно да се съчетават националните традиции и европейските измерения.
 3. Създаване и провеждане на извънкласни ваканционни дейности
 4. Придобиване на знания и умения извън класната стая в неконвенционална обстановка на територията на училището.
 5. Възможност за равен достъп до информация и дейности за интелектуално и кариерно развитие.
 6. Създаване на по-гъвкави форми на обучение в свободното време и целенасочено развитие на заложби и таланти у учениците чрез интерактивно и взаимообучение, решаване на казуси и практическо приложение, тренинг на умения и компетентности.
 7. Участие в международни проекти и проекти, които да обхващат по голям брой ученици и учители.
 8. Увеличаване броя на учениците, явили се и защитили Езикови сертификати по езиците, изучавани в ЧПГИАЕ Британика 1998, в съответствие с Европейските езикови стандарти и общата Европейска референтна рамка.

ІІІ. Възпитателна дейност

 1. Утвърждаване на училищна политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора, в която:

А. При училищното планиране да се включват дейности насочени към:

 • Превенция на зависимости и агресивно поведение,правилно хранене, сексуално здраве;
 • Гражданско образование;
 • Физическо възпитание и възможности за спортуване;
 • Развитие на таланти и заложби;
 • Организиране на отдих в свободното време;
 • Екологично възпитание;
 • Създаване и утвърждаване на традиции на гимназията;

Б. Работата на целия педагогически колектив пряко и косвено е насочена към възпитаване на следните ценности:

 • Свобода на мисленето;
 • Толерантност и уважение към другия;
 • Честност, откритост, добронамереност;
 • Родолюбие;
 • Респект към институцията;
 • Принадлежност към училището;
 • Любов към природата;
 • Адаптивност към нова среда;
 • Позитивно отношение към света.

Качества:

 • Достойнство;
 • Отговорност и самодисципина;
 • Организираност и съобразителност;
 • Целенасоченост;
 • Любознателност;
 • Инициативност.

Социални и личностни умения:

 • Да изразява позиция свободно и обосновано;
 • Да придобие спортменски дух и несломимост в желанието за себеутвърждаване;
 • Да има професионално поведение в работна среда;
 • Да общува и работи в екип;
 • Да понася критика и неуспех;
 • Да взема адекватно решение;
 • Да решава успешно конфликти;
 • Лидерски умения;
 • Умения за разпределяне на задачи;
 • Отговорно да отстоява правото си на мнение и респондиращия резонанс

в обществото;

 • Да развие личностния си потенциал и подобри уменията си за

самопознание, саморазвитие и самоусъвършенстване, за трансфериране и адаптиране на иновативна методология за обучение в развитие на ключовите компетентности.

 1. Стимулиране на добрите практики във възпитателната дейност и популяризиране на постиженията сред ученици, родители и общественост.
 2. „Училище за родители”- провеждане на активна и последователна, мобилна и гъвкава политика за гражданско образование на родителите чрез разширяване на познанието за специфичните потребности, индивидуалните интереси и възрастовите особености на децата им; адаптиране и интегриране на добри педагогически практики; приобщаване на родителската общност към активно участие в училищния живот.
 3. Квалификационна дейност
 4. Усъвършенстване на системата за квалификационни форми и практики:

А. Вътрешноучилищна :

 • лекции, практически занятия, открити уроци, тренинги, семинари, тематични педагогически съвети, работни срещи, участие в мониторингови визити по проекти, мултимедийно и интерактивно обучение, иновативни практики;
 • „Дни на отворени врати” с посещение от преподаватели, родители, медии, общественост.

Б. Извънучилищна – образователни институции, сертифицирани да обучават учители; Департаменти за уъвършенстване на учители; висши учебни заведения/преквалификация;

 • изцяло платена от учителя: целенасочена и задължителна по преценка на ръководството, вследствие от контролна дейност
 • по желание на даден учител – частично или изцяло платена от институцията. Извеждане на конкретни, измерими, реалистични критерии и показатели за конкурсен подбор при повече желаещи.
  1. Участие в национални и международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси; публикации.
  2. Квалификационни дейности по програмата „Учене през целия живот”. Повишаване на информираността относно Euroguidance, Europass CV, Europass приложение към сертификат и Europass приложение към дипломата като основни инструменти за мобилност и обучение на всички нива в ЕС.
  3. Обмен на добри практики с други училища, сътрудничество с чуждестранни образователни институции, участие в образователни общности и социални мрежи.
  4. Осъществяване на ученически обмен с училища от други държави.
  5. Материално-техническа база
  6. Осъвременяване на материално-техническата база на училището с нови технологии в IT сферата и мултимедийни продукти, обезпечаващи обучение по европейски стандарти/ техника от типа Multiseat и интерактивни дъски Prometean /.
 1. Осъвременяване на физическата среда, оборудване със съвременни технически средства за обучение.
 2. Създаване на организация за рационално използване на сградния фонд.
 3. Под надслов “ Работната среда – уютна за ученици и учители”да се работи за естетизиране на вътрешния интериор и училищния двор.
 4. Участие на учениците в опазването на материално-техническата база.
 5. Реновиране на физкултурния салон и спортните площадки.

VІ. Популяризиране успехите на гимназията и рекламна дейност

 1. Изграждане на уникален медиен образ на гимназията.
 2. Популяризиране на гимназията сред обществеността.
 3. Редовно отразяване на постиженията в медиите.
 4. Стимулиране на участия в публични изяви по европейски проекти.

 

 

VІІ. Училищно партньорство

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 1. Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.

1.1.Създадени условия за подкрепа на млади учители – Система за наставничество или менторство.

1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Разширяване на работата на професионалната учебна общност.

1.3. Изграждане на комисии за включване на учителите в управлението на промените в училището и оказване на доверие при взимането на управленски решения с дългосрочен ефект.

 1. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

2.1. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

2.2. Планиране и реализиране на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

2.3. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическия екип за усвояване на ключовите компетентности, Родителския клуб, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

2.3.1. Формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и тематични инициативи на паралелките.

2.3.2. Реализиране на дейности за удовлетворяване на родителите по конкретни въпроси – проучвания чрез анкети, интервюта и др.

2.3.3. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности

 • Коледни конкурси;
 • Празници на словото;
 • Училищни изложби;
 • Презентации;
 • Спортни празници;
 • Форуми за превенция на агресията и насилието
 • Дарения за деца в тежко социално положение.

2.4. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

2.5. Създаване на функциониращо Училищно настоятелство

2.6. Дейност на Училищното настоятелство

2.7. Организиране на „Училище за родители“ – по проблемите за отговорността за възпитанието и образованието на децата и учениците, подобряване на грамотността на учениците;

 

Дейност 2: Външно партньорство

2.1. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

2.1.1. Партньорство с висши училища при продължаващата квалификация на учителите

2.1.2. Партньорство с други училища в областта и страната при организирането на различни състезания.

2.1.3 Партньорство с органите на местно самоуправление при подготовката, реализирането и управлението на национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

2.3. Взаимодействие с местната общественост

2.4. Сътрудничество със социалните партньори при разработване на концепции, вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на институцията

2.5. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност.

2.6.Удовлетвореност на училищните партньори по конкретни въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др.

2.7. Партньорско сътрудничество с училища в България и чужбина;

 

     VIII.Превенция на тормоза и насилието, включваща комплекс от мерки, които имат за цел ограничаване и елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието, като се акцентира върху кибертормоза.

 • Изготвяне на широкообхватна училищна програма за превенция на рисковото поведение.
 • Създаване на Координационен съвет за предотвратяване на тормоза и насилието.
 • Изготвяне на Алгоритъм за действие на учителя при констатиране на тормоз и насилие.
 • На видно място в училище са изнесени Правила за действие на ученик, жертва на насилие и тормоз или забелязал такова поведение към съученик.
 • Извеждат се теми от учебното съдържание по проблема насилие и тормоз, свързани с правата на децата, ценностите и функционирането на институциите.

 

    IX.Финансиране

ЧПГИАЕ Британика 1998 има опит при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция от 1998 година насам като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и включва:

 • поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат постигнати тези цели;
 • работна дейност и практики;
 • мерки за контролиране на потенциалния риск.

Част от предвидените процедури в плана предвиждат именно актуализиране на процедурите по СФУК, които се нуждаят от обвързването със Стандарта за финансиране по чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:

 • таксите за обучение на учениците;
 • собствени средства
 • други източници.

 

Финансирането на всички цели от стратегията ( I-VII) е постоянно и се отнася за всяка година от 5-годишния срок ( 2023-2028 ) за развитие .

 

Х. Мерки

 1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване качеството на образование в ЧПГИАЕ Британика 1998.
 2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира прака ангажираност на лицата в него.
 3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.
 4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните потребности.