Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Правилник за дейността на училището

Home »  Документи »  Правилник за дейността на училището

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел. 0898506570; 0888206747

E-mail: britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

 

 

 

 

 

 

                 П Р А В И Л Н И К

 

за

 дейността на

 

ЧПГИАЕ  БРИТАНИКА 1998  – Бургас

 

за учебната  2023/2024 година

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Утвърден със заповед № 2/15.09.2023 г.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                  Бургас, 2023 г.

 

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1.  (1) С този правилник се определят структурата, функциите  и управлението на процесите в ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас, правата и отговорностите на училищната общност в образователния и възпитателния процес, процесите на социализация, организация на учебната работа и други въпроси, свързани с образованието и възпитанието, квалификацията и преквалификацията и е разработен по силата на чл. 28, ал.1, т. 2 от ЗПУО.

Чл.2. (1) ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 • Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната.
 • Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.
 • Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование.
 • Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци.
 • Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя часовете по факултативна подготовка, както и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

 

Чл. 3 (съгл. чл. 5, ал. 1 от ЗПУО) (1) Основните цели на училищното образование са:

 • интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 • съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 • придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 • придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 • откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;
 • формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 • придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 • формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 • формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 • познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 • придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 • придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата,отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

В системата на училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини/.

 • Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

 

Чл. 4  Всеки участник в образователния процес, служител или работник е длъжен да спазва Етичен кодекс в ЧПГИАЕ Британика 1998, който определя етичните правила за поведение и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на учебното заведение

 

Чл. 5 (1) (съгл. чл.7, ал.1  от ЗПУО) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.

 

 Чл. 6 (съгл. чл. 9, ал.1 от ЗПУО) (1) Училищното образование в ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас се заплаща. Право на намалена такса учениците имат в следните случаи:

 1. Ученик, който е сирак или полусирак.
 2. Ученик с хронично заболяване (ТЕЛК – 80%).
 3. Ученик, чиито братя или сестри учат в гимназията.
 4. Ученик с родители-учители.
 5. Успех Отличен 6,00 и нито едно отсъствие за учебната година.

(2) Учениците се освобождават от такса при успех 6,00 и класиране на І-во място на национални или международни изяви.

(3) За отлични постижения в областта на спорта, изкуството, науката учениците получават грамоти и предметни награди.

 

Чл. 7 (1) Гимназията е юридическо лице и като такова има право на:

 1. Собствен кръгъл печат.
 2. Шифър по БУЛСТАТ.
 3. Банкова сметка.

(2) (съгл. чл. 34, ал.1 от ЗПУО) Печатът с изображение на държавния герб на РУО – гр. Бургас се полага върху следните документи:

 1. Диплома за средно образование с номенклатурен номер 3-34;
 2. Удостоверение за завършен втори гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22
 3. Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-102.

(3)       Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите на документите по ал. 2.

(4) Като юридическо лице гимназията има право:

 1. Да стопанисва наетата собственост на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.
 2. Да извършва педагогически услуги, ако те не са във вреда на образователния процес и са съобразени със санитарно-хигиенните изисквания.
 3. Да извършва подбор на собствените си кадри.
 4. Да се разпорежда самостоятелно с набраните средства.
 5. Да избира начина на приемане на ученици в съответствие със ЗПУО.
 6. Да определя вътрешната си структура
 7. Да издава държавни документи за завършен клас, образователна степен в съответствие със ЗПУО и Наредба № 8/11.08.2016 г

(5) Като юридическо лице ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас носи отговорност за:

 1. Изпълнението на държавните образователни стандарти.
 2. Поетите задължения при приемането на учениците.
 3. Създаване на условия за обезопасяване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението.
 4. Законосъобразното изразходване на средства си и опазването на материалната база.
 5. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността.

(6) Като юридическо лице гимназията се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат с този правилник.

 

 

 

 

 

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 8. (съгл. чл. 11, ал.1 от ЗПУО)  (1) Училищното образование в ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас е светско.

(2) В гимназията не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.

 

Чл.9.  (съгл. чл. 13, ал.1 от ЗПУО)   Официалният език в училищното образование е българският.

 

Чл.10. (съгл. чл. 19 от ЗПУО)    Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на Чужд език и предвидените учебни предмети, които се изучават на английски език.

 

Чл.11. (съгл. чл. 38, ал.1  от ЗПУО) ) (1) Според етапа или степента на образование ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас е:

Гимназия (VIII  до ХII клас включително);

(2) Според съдържанието на подготовката  гимназията е  профелирана гимназия.

 

Чл.12. (съгл. чл. 73, ал.2 от ЗПУО)    Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII  до ХII клас включително в два етапа, както следва:

 

Първи гимназиален – от VIII  до Х клас включително, и

 

Втори гимназиален – от ХI  до ХII клас включително.

 

Чл.13. (съгл. Чл.8, ал.2 от ЗПУО)  Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.

 

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел І

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

 

Чл.14 (съгл. Чл.98 от ЗПУО) (1) Училищното образование се организира в последователни класове.

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и  самостоятелната форма на обучение.

Чл.15 (съгл. Чл.99 от ЗПУО) (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна форма, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.

 • Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
 • Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност за обучение в една и съща профилирана подготовка, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.

 

Раздел ІІ

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Чл.16 (съгл. Чл.101 от ЗПУО) (1) Училищното образование се организира в учебни години.

 • Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.
 • Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември.
 • Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определят с държавния образователен стандарт за учебния план, както следва:
 • тридесет и шест учебни седмици – в VIII и ХІ клас включително
 • тридесет и една учебни седмици – за ХII клас
 • Изключения по ал. 4  се допускат при обучение по индивидуални учебни планове – за ученици, които желаят да завършат в други срокове обучението си, като намаляването или увеличаването на броя на учебните седмици не бива да надвишава 50 % от  съответния  по  ал.1;
 • Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

 

 • График за учебния процес:
 1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.        есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.        коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.        междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.        пролетна за VІІІ – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.        пролетна за ХІІ клас

 1. Неучебни дни

17.05.2024 г.   – държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2024 г.   – втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професонална квалификация

23.05.2024 г.   – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

10.06.2024 г.   – изпит по български език и литература от национално външно оценяване на Х клас

12.06.2024 г.   – изпит по математика от национално външно оценяване на Х клас

11.06.2024 г. – НВО, Х клас, английски език

14.06.2024 г. – НВО, Х клас, Инф. технологии

 1. Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г.  – VІІІ – ХІІ клас

 1. Край на втория учебен срок

13.05.2024 г.   – ХІІ клас (13 учебни седмици)

28.06.2024 г.   – VІІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

(8) Учениците заемат местата си в учебното помещение 10 минути преди започване на учебния час. Закъснение до 20 минути се регистрира като 1/2 неизвинено отсъствие, а над 20 минути – като 1 неизвинено отсъствие.

 

Чл.17 (съгл. Чл.102 от ЗПУО)  Организацията на учебния ден е:

 • целодневна – за VІІІ клас
 • полудневна – за ІХ до ХІІ клас и се осъществяване на една смяна.
 • онлайн обучение

 

Чл.18 (съгл. Чл.103 от ЗПУО) (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.

 • Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
 • Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може да е по-голям от 32 учебни часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се определя с държавния образователен стандарт за учебния план.

 

Чл.19 Учебните и неучебни дни се определят със заповед в съответствие с разпоредбите на чл. 104 и чл.105 от ЗПУО.

 

Чл. 20 (съгл. Чл.10 от НОДУО) (1) Продължителността на учебния час е 45 минути:

Почивките между учебните часове са с продължителност 5 мин. и 15 мин. И се редуват. Обедната почивка е 30 мин.

 

Чл. 21 (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 20, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.

(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.

 

Чл. 22. Учебните занятия започват в 8,00 ч. при следното разписание:

Първа смяна:          1 час   08,00 – 08,42 ч.

2 час   08,47 – 09,30 ч

3 час   09,45 – 10,17 ч.

4 час   10,32 – 11,15 ч.

5 час   11,30 – 12,12 ч.

6 час   12,17 – 13,00 ч.

7 час   13,30 – 14,12 ч

8 час   14,17 – 15,00 ч

 

Чл. 23. (1) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците.

 

Чл. 24. (1) Педагогическият съвет на ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности от определените по ал. 1. или при постъпване в училището.

(3) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи.

(4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.

(6) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.

(7) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност.

(8) Въз основа на представените медицински документи и заявление директорът определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.

(9) Заявленията и необходимите медицински документи се представят до 30 септември или до 10 дни след настъпване на събитието.

 

 

Раздел III

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 25 (съгл. Чл.106 от ЗПУО) (1) В ЧПГИАЕ Британика 1998 – Бургас се осъществява обучение в: дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна, комбинирана, задочна и вечерна.

(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

 

Чл. 26 (съгл. Чл.107 от ЗПУО) (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и при спазване изискванията на този правилник

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

 • лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
 • лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
 • ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

 

Чл. 27 (съгл. Чл.108 от ЗПУО) (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.

Обучението в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.

Обучението  в самостоятелна форма се организира за отделен ученик.

Обучение в комбинирана форма се организира в паралелки и групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.

Обучение в дистанционна форма може да се организира в групи от ученици от един и същи клас или за отделен ученик.

 

Чл. 28. (1) Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда на една  смяна между 8,00 и 15.00 часа в учебните дни по разписание посочено в чл.22 от настоящия правилник

(2) В дневната форма на обучение се включват и спортните дейности и часа на класа.

(3) За присъствието/участието на непълнолетен ученик, обучаван в дневна форма, в извънкласни дейности, организирани от ЧПГИАЕ Британика 1998, във времето извън посоченото в ал.1, се попълва Декларация за информирано съгласие от родителя/настойника на ученика.

(4) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното  съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, съобразно личните си предпочитания и възможностите.

(5) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква декларация за информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(6) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на уреждане в Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, директорът на училището представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното управление по образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(7) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 3, не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

 

Чл.29 (Чл. 111 от ЗПУО) (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени от Глава VI, Раздел VІІ от ЗПУО

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:

 • ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;
 • ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 • ученици с изявени дарби;
 • ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО

(3) Директорът на училището изготвя и утвърждава индивидуален учебен план, разработен по изискванията на съответните нормативни документи.

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 1-4 както и условията и редът за утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт  за приобщаващото образование.

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

(8) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

(9) За учениците по ал. 2, т. 1 и 4 се осигурява текущо оценяване, а за тези по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се организират и изпитни сесии.

 

Чл.30 (чл. 112 от ЗПУО) (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна  подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира и провежда в съответствие с настоящия Правилник за дейността на ЧПГИАЕ Британика 1998 .

(3) За записване в самостоятелна форма на обучение ученикът подава заявление  до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО, което може да бъде  подадено и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в този правилник.

Заявлението съдържа:

Име, презиме и фамилия; адрес; телефонен номер; изрично посочена специалност; информация за това къде се е обучавало лицето и постигната образователна степен; дата и подпис на лицето.

Сведенията по ал.3 се удостоверяват с документ от предишна институция, в която се е обучавало лицето.

Изпитите по учебните предмети се организират в сесии:

Учениците се явяват на две редовни сесия и две поправителни сесии.

 

Първа редовна – 10 ноември до 10 декември 2021 г;

Втора редовна – 01 март до 31 март 2022 г.

Първа поправителна – юли 2022 г.;

Втора поправителна – до 14 септември 2022 г.

 

Учениците от XII клас в дневна и самостоятелна форма на обучение могат да се явяват на поправителни изпити и през месец май.

Допълнителна сесия – определя се от Директора съгласно чл. 28, ал.6 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване на ученици и чл. 34, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за ОПОУ, които по здравословни причини не са се явили на предходните сесии.

(6) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

(7) Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП, ЗПП и ЗИП на редовните и допълнителни поправителни сесии повтарят класа като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочения по-горе ред.

(8) При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити.

 

Чл.31 Дистанционната форма се организира за обучение в класовете от VІІІ до ХІІ клас съгласно чл.113 от ЗПУО

Чл.32. Комбинираната хорма се организира за обучение в класовете от VІІІ до ХІІ клас

 

Раздел IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 33 (съгл. Чл.117 от ЗПУО)  (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.

(2) Основните цели на оценяването са:

 • диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

(3) Оценяването се извършва:

 • в процеса на обучение;
 • в края на клас или на етап от степен на образование;
 • при завършване на степен на образование.

 

Чл.34 (съгл. Чл.118 от ЗПУО)  (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

 • Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.
 • Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и/или с учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.

 

 • Не се поставят оценки по учебните предмети или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план, и часовете по чл. 92 ал.1 от ЗПУО.
 • Изпитите са:
 • приравнителни;
 • за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
 • за промяна на оценката;
 • за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
 • за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование;
 • държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование.

Чл. 35 Приравнителните изпити се провеждат:

 1. при преместване на ученик от VIII до ХII клас включително в паралелка

на същото или в друго училище, ако училищният учебен план за съответната

паралелка на приемащото училище и на училището, от което ученикът се

премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове. В тези случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната подготовка, които не са изучавани в паралелката, от която идва ученикът.

Чл. 36. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:

 • Учениците, обучавани в дневна форма на обучение, чиито отсъствия от учебни занятия надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок.

(2) Получената оценка на изпитите не може да се променя.

(3) Когато получената оценка на изпит за опредеяне на срочна и годишна оценка е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит.

(4) Ученик, чиито неизвинени отсъствия за една учебна година са повече от 15, приключва учебния срок или учебната година чрез полагане на изпити. Учебните предмети, по които ученикът ще полага изпити, както и условията и редът за провеждането им се определят със заповед на директора на училището по предложение на Педаготическия съвет. Окончателната оценка се оформя като се вземе предвид и оценката от изпита.

Чл. 37 (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

 • поправителни изпити;
 • изпити за промяна на годишна оценка
 • изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.

Чл. 38 (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове

(2)  Поправителните изпити се организират в две редовни сесии, които се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(3) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(4) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Чл. 39 (1) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка.

(2) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка.

(3) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

Чл. 40 (1) Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна  на окончателна оценка не може да е повече от три.

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми посъответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа.

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка

(4) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от първи или втори гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

 

Чл. 41 (съгл. Чл.119 от ЗПУО)   (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

 • вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
 • външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:

 • национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
 • регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
 • училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
 • групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
 • индивидуално – за отделен ученик.
 • Форматът на националното външно оценяване, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 42 (съгл. Чл.120 от ЗПУО)   (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

 • Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.
 • Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е:
 • отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат;
 • много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;
 • добър – ученикът постига предобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;
 • среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;
 • слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

(4)  В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя, както следва:

 • за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;
 • за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;
 • за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;
 • за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;
 • за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен.

(5) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал.2.

(6) Оценките от националното външно оценяване в края на Х клас на дигитални компетентности, както и от държавните зрелостни изпити се изразяват с количествени показатели – в брой точки и се приравняват към оценките по ал. 2 с точност до  0,01

(7) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал.2.

Чл. 43 (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

 • В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
 • Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.
 • Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.

 

Чл. 44 (1) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

 • за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично – три оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;
 • за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;
 • за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценки от писмени и/или практически изпитвания;
 • за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично – една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено и/или практическо изпитване;
 • по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” и по учебна практика – три оценки от практически изпитвания

(2) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания и без оценка от класна работа по математика и по езиците.

 

Чл. 45 (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата – индивидуални и групови.

 

Чл. 46 (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от 20 минути.

 

Чл. 47 (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

 • Класна работа се провежда по:
  • български език и литература – за учениците VIII – XII клас;
  • математика – за учениците VIII – XII клас;
  • чужди езици – за учениците VIII – XI клас;
 • Класната работа се провежда за един учебен час.
 • Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда в два слети часа.

 

Чл. 48 (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя.

 • Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.
 • Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година

Чл. 49 (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване  на следните изисквания:

 • за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;
 • за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;
 • не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
 • Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
 • За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците си, а класните ръководители – родителите.

 

Чл. 50 (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок и при вземане предвид на текущите оценки.

 • Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл.37 и без направена класна работа по съответния предмет. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.
 • Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 37. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”.
 • Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.

 

Чл. 51 (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година и при вземане предвид на срочните оценки.

 • За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.
 • За резултатите от обучението по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.
 • Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 37 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.
 • Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен”.
 • Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

 

Чл. 52 (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).

(2) Срочните и годишните оценки се формират с точност до цяло число.

Чл. 53 (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:

 • в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
 • до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;
 • в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

 

Чл. 54. (1) Окончателните оценки при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, изучавани в периода VIII – X клас – I гимназиален етап; XI-XII клас – II гимназиален етап.

(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от периода VIII – XII клас, са годишните оценки за съответния клас.

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ в случаите по чл. 44, ал.7, когато не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на гимназиалния етап.

(4) В случаите по чл. 44, ал. 7, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове в периода VIII – XII клас, окончателната оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“:

 • е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в един от класовете на периода;
 • се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет.

 

Раздел V

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

 

Чл. 55 (съгл. Чл.122 от ЗПУО)    (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.

 

Чл. 56 (съгл. Чл.123 от ЗПУО)   (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет при условия и по ред, определени с с разпоредбите на Наредба № 11 от 01.09.2016 г.

(2)   В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

(3)   Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите могат да се явят, на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, но не по-късно от 10 октомври;

(4) Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, при повтаряне на класа, се явяват на изпити само по учебни дисциплини, на които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити;

(5)   Ученици, в последен клас на гимназията, които имат оценка Слаб (2) по учебни предмети и на редовни и на поправителни сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителни изпити в януарска поправителна сесия и на сесията по ал. 3.

 

Чл. 57. (1) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на годишни и окончателна оценка по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование;

 

(2) Изпитите по ал.1 се полагат при условие и по ред определен със заповед на директора върху учебното съдържание на съответния клас или при условие и по реда за провеждане на държавните зрелостни изпити;

(3) Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна.  Когато получената оценка е Слаб (2),  ученикът се явява на поправителен изпит по реда на ДОС за оценяване.

 

Чл. 58 Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни предмета и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, съгласно § 2 ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за ОРОУ

Чл. 59 Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети, по които има оценка „слаб (2)“.

Чл. 60 Завършено обучение на ученик в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл. 61 (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.

 • Лице, което преди влизането в сила на ЗПУО е завършило успешно последния клас от училищното обучение, но не се е явило или не е положило успешно съответните изпити, предвидени за придобиване на средно образование, след влизането му в сила придобива средно образование след успешно полагане на държавни зрелостни изпити.
 • Броят и учебните предмети, по които се полагат държавните зрелостни изпити по ал. 3, се определят от юридическите актове, действали към момента на придобиване на правото за явяване на съответните изпити.
 • Успешно положените преди влизането в сила на ЗПУО изпити, необходими за придобиване на средно образование, се признават независимо от вида на изпита и учебното съдържание, върху които те са положени, и лицето полага държавни зрелостни изпити, по останалите учебни предмети, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване към момента на явяването като общообразователна подготовка.
 • Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат при условията и по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, съответно по чл. 24, ал. 4 от отменения Закон за народната просвета – до провеждането на държавните зрелостни изпити по този закон.

 

Чл. 62 Предходният член се прилага съответно и за лице, което преди влизането в сила на ЗПУО е започнало обучението си в последния гимназиален клас, но го завършва успешно след влизането в сила на закона.

 

Чл. 63 (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от държавните зрелостни изпити по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап на средно образование. Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието.

 • Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен зрелостен изпит, придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните държавни зрелостни изпити. В тези случаи в дипломата за средно образование се вписват само успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.
 • Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.
 • Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит, който не са положили успешно.

 

Чл. 64. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Чл. 65 Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап.

 

Раздел VI

ПРИЕМ И ПРЕМЕСТВАНЕ

Планиране и осъществяване на училищния прием

Чл. 66 (1) ЧПГИАЕ Британика 1998 приема по една паралелка всяка учебна година.

(2) Приемът се извършва след устно положен тест и събеседване, проведени от директора и зам. директора.

 

Чл.67 (1) Преместване на ученик e всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище

(2) Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в паралелката или в приемащото училище.

(3) Учениците може да се преместват, както следва:

 • от VIII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
 • в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата специалност от професия или профил;
 • в XII клас – не по късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същата специалност от професия или профил.

Чл. 68  При различие между учебните планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от ЧПГИАЕ Британика 1998.

Чл. 69 Ученик се премества при спазване на следната процедура:

 • служебната бележка по чл. 85, ал 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или от ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученика.
 • до три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученик в гимназиален етап.
 • до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване, родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.
 • директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
 • директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученика за неговото записване.
 • ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

Чл. 70 (1) При постъпване на ученика в гимназията се създава лично образователно дело (ЛОД) и се води до:

 • завършване на средно образование.
 • отписване от училище.

При преместване на дете или ученик по време на учебната година, ЛОД се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция.

 

 

ГЛАВА IV

УЧАСТНИЦИ В  УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 

Раздел І

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 71 (съгл. Чл.211 от ЗПУО)   (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

 • Педагогически специалисти са и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“ и педагогическите съветници.
 • Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:
 • свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците;
 • свързани с управлението на институциите по т. 1.

 

Чл. 72 (съгл. Чл.212 от ЗПУО)   (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.

 

Чл. 73 (съгл. Чл.213 от ЗПУО)   (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

(2) Учителска  длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.

(3) Професионалната квалификация „учител“ се придобива в системата на висшето образование:

 • едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
 • след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.

(4) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ се определят с наредба на Министерския съвет.

(5) Учителска длъжност по учебен предмет, както и от специализираната подготовка може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация „учител“.

 • В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.

 

Чл.74 (съгл. Чл.215 от ЗПУО)  (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

 • е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 • е лишено от право да упражнява професията;
 • страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
 • Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
 • При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.

 

Чл. 75 (съгл. Чл.216 от ЗПУО)  Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището.

 

                             ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 76 (съгл. Чл.219 от ЗПУО) (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

да бъдат зачитани правата и достойнството им;

да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

да повишават квалификацията си;

да бъдат поощрявани и награждавани.

 • На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

 

 

Чл. 77 [Наредбата за СПРУДДПС ] (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

 • планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, ндивидуалните възможности на учениците, както и на възможностите за развитието им;
 • организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител;
 • оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;
 • сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците, съвместно с други педагогическите специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;
 • контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 • отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
 • участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията като квестори, оценители, консултанти и други;
 • участие в оценяването и избор на подходящи учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

 

Чл. 78 [Наредбата за СПРУДДПС ]  Длъжността „старши учител“, освен чрез функциите по чл. 65 се осъществява и чрез функции, свързани с:

 • участие в:

а) подготовката и разработването на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет;

б) диагностика и оценка на резултатите на учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа;

в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити;

г) провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности;

 • обобщаване и анализиране на резултатите, получени от оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет на ниво клас;

 

Чл.79  [Наредбата за СПРУДДПС ]  Длъжността „главен учител“ се осъществява чрез функции, свързани с:

 • подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията, с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;
 • планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;
 • организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;
 • участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани с:
 • национално външното оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;
 • обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити за училището;
 • олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провеждат в ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на учениците;
 • подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.

 

Чл. 80 [Наредбата за СПРУДДПС ]  Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с:

наставничество:

за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители“ като „учител-наставник“;

за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането.

консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел кариерното им развитие;

разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

 

Чл. 81 (1) Отговорности на учителите:

 • да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 • да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 • да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното образование и да се отнасят към тях с уважение, и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 • да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им;
 • редовно да попълва в дневника на класа графите: фамилия и подпис на учителя, темата на урока и отсъствията на учениците за съответния ден и час.
 • да се запознават с кореспонденцията предоставена им от ръководството, отговорниците на випуски и/или отговорниците на методични обединения и своевременно (в рамките на указания срок) да отговарят за изпълнението или неизпълнението на дейностите, изискуеми в нея, писмено или чрез средствата използвани за предоставянето й;
 • да бъдат пример за подражание на учениците като проявяват чувство за отговорност и споделят загрижеността си за тях с ръководството и родителите им;
 • дая информират учениците за изискванията и очакванията си;
 • да са последователни при прилагане на изискванията си и своевременно да информират директора за всяко нарушение;
 • да оценяват справедливо учениците като цяло и редовно да информират както учениците, така и техните родители за получените оценки;
 • да идват навреме на работа и стриктно да спазват графика на учебното време;
 • да се стараят всеки час да бъде полезен и приятен;
 • да насърчават извънкласните интереси на учениците и активно да ги поддържат;
 • редовно да участват в провежданите педагогически съвети;
 • отговарят за състоянието на класната стая, в която работят;
 • когато провеждат часове извън района на учлището да уведовяват в писмена форма за това ръководството на училището най-малко 3/три/ дни по-рано и да провеждат тези мероприятия при стройна организация и дисциплина.
 • да работят за престижа на гимназията и пазят авторитета на колегите си;
 • да опазват живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от тях или училището. Учителите носят отговорност за учениците през междучасията, предхождащи часовете им. Учителят, който има последен час за деня, заключва учебната стая, извежда учениците от сградата, изчаква ги до 10 минути и ги превежда през ЖП прелеза. Той не носи отговорност за ученици, отлъчили се от групата.

(2) Учителите нямат право:

 • да накърняват човешките и граждански права на ученика, да унижават личното му достойност и прилагат форми на физическо и психическо насилие;
 • да пушат пред учениците;
 • да изпращат ученици по време на учебен час за помагала, дневници или лични услуги;
 • да оставят дневниците без надзор както в час, така и в междучасия;
 • да споделят с ученици, родители и граждани разискванията на педагогически съвети, решенията взети на тях и мнението на колегите си;
 • учителят не може да извършва срещу заплащане обучение на ученици, на които преподава в училището, в което изпълнява длъжността „учител”.

 

Чл. 82 (съгл. Чл.220 от ЗПУО) (1)  Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

 

 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Чл. 83 (съгл. Чл.221 от ЗПУО)  (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците.

Директорите на училища са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

 

Чл. 84 (съгл. Чл.222 от ЗПУО)  (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на глава XI раздел III от ЗПУО.

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с Наредбата за СПРУДДПС.

Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с Наредбата за СПРУДДПС.

 

Чл. 85 (съгл. Чл.223 от ЗПУО) (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

 

Чл. 86 (съгл. Чл.224 от ЗПУО) (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

 

Чл. 87. (съгл. Чл.225 от ЗПУО)  Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.

 

Чл. 88 (съгл. Чл.226 от ЗПУО)  (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.

Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с Наредбата за СПРУДДПС.

 

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Чл. 89 (съгл. Чл.227 от ЗПУО) (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

(2) Учителските длъжности са:

 • учител;
 • старши учител;
 • главен учител.

 

(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.

По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.

 

Чл. 90 (съгл. Чл.228 от ЗПУО) (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорите – и на управленската им компетентност.

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:

 • представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;
 • представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:

 • правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
 • изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
 • определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;
 • представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.
 • В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
 • Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
 • При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.

 

ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Чл. 91 (съгл. Чл.246, ал.1 от ЗПУО)    Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в  училищното образование.

 

Чл. 92 (съгл. Чл.247, ал.1 от ЗПУО)   Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си по критерии, отразени във Вътрешните правила за работна заплата.

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

Чл. 93 Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

Чл. 94 (1) Класният ръководител е длъжен:

 • да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят до поверената му паралелка.
 • да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на директора и др.
 • да се осъществява обучение, възпитание и социализация, ориентирана към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.
 • да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.
 • да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки.
 • да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си, като срока започва да тече от деня на завръщането на ученика в училище. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа.
 • да приключи отсъствията и на 1-во число на месеца следващ месеца, за който се отнасят отсъсътвията, да предаде поименна справка на зам.директор с броя извинени и неизвинени отсъствия за всеки ученик, без натрупване, както и учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за периода.
 • да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в Наредбата № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски:
 • отразява подкрепата за личностно развитие на учениците;
 • други данни за ученика-наложени санкции (заповед, номер), награди, участие в Ученическото самоуправление, участие в проектни дейности и други;
 • подготвя заедно с директора и други документи от Наредбата за информация и документите.
 • съхранява всички медицински документи, копия от уведомителни писма и други оправдателни документи в папка, носи отговорност за това и при поискване ги представя за проверка.
 • ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините и извършените до момента дейности. Изпраща уведомителните писма до родителите след регистрирането им в книгата за изходяща кореспонденция на училището.
 • след всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/настойника, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.
 • при допуснати над 6 неизвинени отсъствия класният ръководител е длъжен да подаде информация до ръководството на училището, да изпрати на родителя писмо по специален образец и да организира среща с родителя.
 • при допуснати над 150 извинени отсъствия на ученик класният ръководител извинява отсъствията само, след като получи документ, заверен от Директора. Родителят на ученика може да бъде поканен на разговор след съгласуване между Директора и класния ръководител.
 • планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.
 • реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, Училищното настоятелство, ученическия парламент и училищното ръководство.
 • на първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с Правилника за дейността на училището, учебния план на класа .
 • провежда начален и периодичен инструктаж и го регистрира в книгата по охрана труда според изискванията.
 • отговарят за непрекъснатата връзка с родителите с цел информираност и съдействие. Утвърждава се график за приемни часове за среща с родители.

Чл. 95. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

А. Между ученици:

-Търси подходящи методи и средства за разрешаване на проблема.

-При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

Б. Между ученици и учител:

-Запознава училищното ръководство, като представя писмен доклад включващ имената на участниците във възникналия конфликт и обстоятелствата по него.

 

Чл. 96.  Класният ръководител има право:

 • да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка.
 • да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до обучение, възпитание и социализация в паралелката.
 • да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

 

Чл. 97. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

 • да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;
 • да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график утвърден от директор;
 • Да предлага налагане на санкции:
 • на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.
 • на ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят го е отстранил до края на учебния час.
 • на ученик, който се явява в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
 • При налагане на санкция:
  • веднага след приключването на учебния час, в който ученика е отстранен уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение;
  • за ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.
  • спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО.

 

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

Чл. 97 (1) Дежурните учители и дежурният помощен персонал, мястото на дежурство и задълженията им  се определят със заповед на директора.                                                                   (2) Дежурният учител  идва  тридесет минути преди началото на работната си смяна, организира посрещането на учениците и следи за осъществяването на режима на дежурство.                                                                                                                         (3) Оглежда състоянието на района, обхващащ дейността на Британика; напомня на дежурните ученици за задълженията им; всяко междучасие следи за реда и дисциплината в района, и при констатирани нередности с нанесени щети взема мерки за отстраняване на същите, като съобщава незабавно на  директора, за  което  се съставя и  констативен протокол.

 

Чл 98 Дежурният за деня е длъжен да:

 • бъде в училище в 7.30 часа;
 • осигурява пропускателния режим на учениците ;
 • преценява готовността на сградата за започване на учебния ден- хигиена, отопление, осветление, повреди и аварии,  като при констатирани проблеми уведомява съответните длъжностни лица и взема необходимите мерки за отстраняването им.
 • докладва на ръководството за установените повреди през деня,  регистрира ги в „Дневник  за установяване на повреди”, намиращ се в учителската стая, установява извършителите;
 • писмено докладва на директора при констатирани инциденти;
 • внася материали и участва в заседания на Училищната комисия по превенция на противообществените прояви във връзка с констатираните от него инциденти.
 • не допуска внасянето на храни и напитки в сградата на училището

Чл. 99 Дежурният учител носи отговорност за:

 • реда, дисциплината, материално-техническата база на нашия етаж за периода на дежурство и за всяко констатирано нарушение докладват на директора за деня и класния ръководител;
 • спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище;
 • дежурният учител дежури през всички междучасия за деня;
 • предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час;
 • следи за опазване на училищното имущество;
 • не допуска внасянето на закуски и напитки в съответния коридор;
 • докладва за възникнали проблеми по време на дежурството на директора. Извежда учениците при природни бедствия, аварии, пожари и др.;
 • преподавателите по ФВС дежурят във физкултурния салон.

 

Раздел ІІ

УЧЕНИЦИ

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 100 (съгл. Чл.171 от ЗПУО) (1) Учениците имат следните права:

 • да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 • да избират профила и професията;
 • да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ИУЧ и факултативни учебни часове;
 • да получават библиотечно-информационно обслужване;
 • да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 • да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 • да участват в проектни дейности;
 • да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за ИУЧ и факултативни учебни;
 • чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 • да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

(2) да бъдат поощрявани с морални и материални награди, предвидени в този правилник за:

 • Учениците могат да бъдат награждавани за:
  • Отличен успех.
  • Призови места от международни,национални,регионални състезания и олимпиади в областта на науката.
  • Призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта.
  • Изяви в областта на творческата самодейност.
  • Граждански прояви с висока морална стойност.
 • директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда награди за децата и учениците.
 • награди за учениците могат да бъдат:
 • Публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището.
 • Писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка, съобщава се пред класа.
 • Писмено обявяване- благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището и ФБ- групата на училището.
 • Похвална грамота.
 • Предметни награди.

(3)Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

 • да ползват цялата училищна материално-техническа база за развитие на способностите си;
 • да изказват информативно мнения за преподавателите, които ги обучават. Това става чрез анкети.

 

Чл. 101 Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 • По медицински причини – чрез медицински документ (медицинска бележка) и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето. В медицинската бележка задължително следва да е вписан номерът и датата на амбулаторния лист и кодът на заболяването /или фиш за обслужен спешно болен/ или лист за преглед на пациент в спешно отделение. Ученикът уведомява класния ръководител или друг учител за заболяването си (при положение, че заболяването е настъпило по време на учебни занятия). Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимост от отсъствие не може да предхождат датата на извършване на прегледа. В случай, че медицинската бележка не отговаря на изискванията, отсъствията остават без уважителни причини (неизвинени) и се подават като такива.
 • Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и входирана декларация за информирано съгласие от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
 • До 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител на училището въз основа на писмено заявление от родителя /представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето/;
 • До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора, въз основа на писмено заявление от родителя с изложение на причините, налагащи отсъствието и решение на педагогическия съвет.

Чл.102 (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.

(2)       Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност.

(3) Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.

В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за тези часове.

(5)       Директорът, чрез класния ръководител, уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал. 4.

 

Чл. 103  [съгл. Чл.172 от ЗПУО)  Учениците имат следните задължения:

 • да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 • да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 • да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 • да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 • момичетата – да не носят блузи над кръста, както и такива с дълбоки деколтета и гол гръб и открити рамена, къси панталони, полите да са с дължина под или около коляното, джапанки, обици на носа, устата, сребърни и златни накити, лака да е с дискретен цвят, да не носят високи обувки(ток с височина 3 см), чорапите и чорапогащите да не са с бримки, да не си правят цветни кичури, да не са със слънчеви очила в часовете;
 • момчетата – да не носят типично женски дрехи– обици на ушите, синджири, колиета, пръстени, гривни; да не носят обувки с колелца, панталони с увиснали „дъна“ и блузи с цинично или расистко съдържание.
 • да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества. Гимназията е място, свободно от цигарен дим. Умоляваме персонала, родителите и гостите ни да не пушат докато са в гимназията. Тютюнопушенето от страна на учениците се забранява безусловно, както на територията на Колежа, така и на обществени места.
 • При първо нарушение са налага глоба – 20 лв.
 • При второ нарушение са налага глоба – 50 лв.
 • При трето нарушение са налага глома – 100 лв.
 • При четвърто нарушение – отстранява се от училище.
 1. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 2. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 3. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
 4. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 5. да спазват правилника за дейността на институцията;
 6. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 7. да изключват мобилните си телефони по време на учебните часове и да ги поставят на бюрото на учителя..
 8. да се явяват за началото на учебните заниятия не по – късно от 10 минути преди началото на часа.
 9. да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност.
 10. да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат в едномесечен срок. При установена щета, когато класът укрива извършителя/ите, родителите на целия клас поемат отговорността за възстановяването й.
 11. при отсъствие на преподавателя учениците да уведомят ръководството или класния си ръководител. Съобразно възможностите ръководството изпраща заместник, който да проведе часа.
 12. да спазват изискванията за униформено облекло в часовете по физическо възпитание съгласно инструкцията за провеждане на тези часове.
 13. да идва подготвен за учебния час с необходимите учебници, учебни помагала, тетрадки и други. При системно посещение на часовете без необходимите за съответния предмет работни тетрадки, учебни средства и помагала, се прилагат разпоредбите на правилника.
 14. ако по време на отсъствие ученикът пропусне тест или друго важно изпитване, негово задължение е да се срещне с учителя, веднага щом се върне на училище и да уточни време, в което да бъде изпитан. Ако не направи това, учителят може да го санкционира.
 15. да отсъстват от учебни занятия без извинителни причини – медицинските бележки и бележката от родителя се представят на класния ръководител в тридневен срок. При установяване на фалшива бележка се налагат наказания.
 16. използваните учебни тетрадки, средства и пособия, закупувани от учениците, трябва да отговарят на възрастовите им особености, естетически потребности , етични обществени норми и да не съдържат агресивни послания.
 17. по време на учебните часове учениците са длъжни максимално да концентрират вниманието си върху изучавания материал и да не допускат действия, които възпрепятстват нормалното им провеждане.
 18. своевременно да информира родителите си за обявените родителски срещи.
 19. учениците дежурят в класната стая. Дежурният ученик отговаря за почистването на работната дъска и съобщава отсъстващите за часа.
 20. освободените с лекарско предписание от занятията по ФВС са длъжни да присъстват в часа;
 21. да напускат района на училището през големите междучасия и да преминават прелеза и околовръстното шосе;
 22. да ходят на плаж през учебно време без придружаващ учител;
 23. да организират, пропагандират и участват в партийно-политическа, религиозна в училище;
 24. учениците нямат право да нарушават обществения ред, като дават публичен израз на чувствата си по неподходящ начин;
 25. гимназията проявява нетърпимост към поведение, което демострира расова или полова дискриминация, както и към порнографски материали и реплики;
 26. да познава и спазва Правилата за безопасна екслоатация на материалната база, да пази чистотата на класните стаи, кабинетите, двора на училището;
 27. Учениците могат да идват и да си отиват от училище с лични МПС при наличие на правоспособност и писмено съгласие на родителите. Забранява се използването на МПС по време на междучасия и учебни часове, както и преотстъпването им на съученици. Всички случаи на нарушения на горните правила трябва да се довеждат до знанието на Директора, който ще определени наказанието.
 28. учениците нямат право да напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време;

(1) Издават се следните документи:

 • удостоверение за преместване
 • удостоверение за завършен клас
 • характеристика
 • справка за успех и хорариум учебни часове
 • свидетелство за завършено основно образование дубликат; копие;
 • диплома за завършено средно образование; дубликат; копие;
 • свидетелство за завършен първи гимназиален етап; дубликат; копие .
 • удостоверение за завършен гимназиален етап; дубликат; копие.

(2) При неуредени финансови взаимоотношения не се издават никакви документи на ученика.

 

Чл. 104 (съгл. Чл.173 от ЗПУО)  (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 • се премества в друго училище;
 • се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 • се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

 

 

 

 

 

 

САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл. 105 (съгл. Чл.199 от ЗПУО) (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 • забележка;
 • предупреждение за преместване в друго училище;
 • преместване в друго училище;
 • преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
 • Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес се прилага мярка «Отстраняване от час». При налагане на мярката за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие. След като бъде отстранен от час, ученикът посещава библиотеката или зам-директор, в зависимост от насоките на учителя. В случай, че ученикът не спази изискването и напусне територията на училището, му се поставя отсъствие.
 • Процедурата по налагане на мярката за отстраняване от час се регламентира в приложение № 4 от настоящия правилник.
 • Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от учебния процес до отпадане на основанието за отстраняването му.
 • Мярката „Отстраняване от час“ не се налага на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
 • Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(7) Мярка „Забележка от класен ръководител“ се налага при допуснати от 3 до 6 неизвинени отсъствия. Приложената мярка се отразява в дневника на класа и ученическия бележник.

 

Чл. 106 [съгл. Чл.199 от ЗПУО] (1) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

Чл. 107 (съгл. Чл.201 от ЗПУО)  (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 117, ал. 1. Мерките по чл. 105, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 105, ал.1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

 

Чл. 108  (съгл. Чл.202 от ЗПУО) (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

 

Чл. 109 (съгл. Чл.203 от ЗПУО)  Санкцията по чл. 105, ал. 1, т. 1 се налага със заповед  на директора в 14 дневен срок след подаденото мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по чл. 105, ал. 1, т. 2-4 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

 

Чл. 110. (1) Санкциите по чл.105 ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини, като условията и редът за налагането им се определят с правилника за дейността на училището.

 • забележка със Заповед на Директора и уведомително писмо и разговор с родителите – при допуснати над 6, но не повече от 10  неизвинени отсъствия;
 • предупреждение за преместване в друго училище над 10м
 • преместване в друго училище до края на годината при допуснати над 15 неизвинени отсъствия и тежки или системни нарушения;
 • преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за учениците, навършили 16-годишна възраст по решение на ПС – при допуснати над 15 неизвинени отсъствия.

(2) Освен налагането на санкция по ал.1, ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в

извънучебно време, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и отпадане от училище.

 

Чл. 111 (1) Мерките по чл. 105. ал. 2 се налагат и при неспазване етични норми на поведение на ученика спрямо учители, съученици и училищния персонал, както и при поведение, възпрепятстващо учебния процес. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(2) Всяко конкретно нарушение по чл. 111, ал. 1 се отразява в дневника на класа и ученическата книжка с бележка за поведението. Бележките се отразяват от съответния преподавател в дневника на  обособеното за целта място /стр.123-128/.

(3) При допуснати 6 забележки за неспазване Етичния кодекс на училищната общност, на  основания, посочени от учителя се прилага мярката “Забележка от класен ръководител”.

 

Чл. 112 (1) Санкции за конкретни нарушения:

 • за употребата на цигари, алкохол, наркотици или други упойващи вещества в сградата и двора на гимназията, на ученика се налага санкция “Предупреждение за отстраняване от училище”. При повторно аналогично нарушение, на ученика се налага санкция “Преместване в друга неприсъствена форма” на обучение или отстраняване от училище.
 • при употреба на алкохол, ученикът се отстранява от училище, за което класният ръководител уведомява родителя и/или семейния лекар. На ученика се налага санкция “Предупреждение за преместване от училище”. При повторно аналогично нарушение, на ученика се налага санкция “Преместване в друга неприсъствена  форма” на обучение или отстраняване от училище.
 • за присвояване на лично или обществено имущество, на ученика се налага санкция “Предупреждение за преместване от училище”. При повторно аналогично нарушение, на ученика се налага санкция “Преместване в друга неприсъствена форма” на обучение или отстраняване от училище.
 • за нанесени и невъзстановени щети върху училищното имущество и при проява на вандализъм, на ученика се налага санкция “Предупреждение за преместване от училище”. Ученикът е длъжен да възстанови щетите. При повторно аналогично нарушение, на ученика се налага санкция “Преместване в друга неприсъствена  форма” на обучение или отстраняване от училище. При неустановяване на конкретния извършител, щетите нанесени в се възстановяват от целия клас.
 • при упражняване на физическо и психическо насилие върху учители, ученици или помощен персонал, на ученика се налага санкция “Предупреждение за преместване от училище”. При повторно аналогично нарушение, на ученика се налага санкция “Преместване в друга неприсъствена форма” на обучение или отстраняване от училище.
 • за обида и подстрекателство към извършване на действия забранени в ЗПУО и този правилник на ученика се налага санкция “Предупреждение за преместване от училище”.

Чл. 113 (1) Видът и срокът на санкцията се определят като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(2) Видът и срокът на мерките по чл. 105, ал. 4 и 5 се определят като се отчитат и възможностите на училището.

 

Чл. 114. (1) Санкцията по чл. 105, ал.1,т.1 се налага със заповед на директора, а по чл. 105, ал.1 т. 2, 3, 4 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Преди налагане на санкция по чл. 105 се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика, който в зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата изготвя мотивиран доклад до директора. В докладът се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика за преодоляване на пробленото му поведение, в случай, че такива са били предприети, както и причините те да не дадат резултат.

 

 

Чл. 115 (1) Директорът, чрез класния ръководител, задължително писмено уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция по чл. 105, ал. 1, а в случаите по чл. 105, ал. 1, т.  2-4 –        и съответните териториални структури за закрила на детето.

 • В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.
 • Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. За провеждане на изслушването се отправя писмена покана до родителя/законния на представител на детето и съответните териториални структури за закрила на детето.
 • Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 116 (съгл. Чл.205 от ЗПУО) (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 115.

 • В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.
 • Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.
 • Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.
 • Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 117  (съгл. Чл.206 от ЗПУО) (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка.

 • Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.
 • При налагане на мярката по чл. 117, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

 

Чл. 118 (съгл. Чл.207 от ЗПУО)  (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

 • По желание на ученика след заличаване на санкцията „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
 • Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

 

 

 

 

 

Раздел III

РОДИТЕЛИ

Чл.119 (съгл. Чл.208 от ЗПУО). (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

 

Чл.120  (съгл. Чл.209 от ЗПУО)  Родителите имат следните права:

 • периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 • да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да се запознаят с училищния учебен план .
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 • най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 • да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

 

Чл.121 (съгл. чл.210 от ЗПУО)(1) Родителите имат следните задължения:

 • да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика;
 • да запишат при условията на чл. 12 на ЗПУО ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 • редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 • да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 • да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 • да участват в родителските срещи;
 • да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
 • при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да уведоми веднага класния ръководител;
 • да уведомява своевременно класния ръководител при промяна на местоживеене, адрес и телефон;
 • да информират учителите и ръководството за проблемите на учениците – здравословни, социални, поведенчески.
 • да имат доверие в професионализма на учителите и ръководството.
 • да подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.
 • да насърчават учениците да използват до край възможностите си.
 • Да се срещат редовно с учителите във връзка с развитието на учениците.
 • да подкрепят и подпомагат дейностите на училището.
 • при напускане на гимназията по желание на родителя или ученика, без взаимно съгласие с изпълнителя, възложителя дължи една годишна такса за обучение.
 • при просрочване плащането на таксата за обучение, възложителя дължи лихва в размер на 0,07% от дължимата сума за всеки просрочен ден.

(2) Материалните щети нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез доброволен труд в полза на училището.

 

                                                        ГЛАВА V

ПОЛИТИКИ НА ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО

И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Чл. 122 ЧПГИАЕ Британика 1998 формира своя политика съобразена с  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование насочена към изграждане на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.

 

Чл.123 В ЧПГИАЕ Британика 1998 гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка:

 • в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;
 • в заниманията по интереси;
 • в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 124 За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а директорът утвърждава годишен план по тематични области, свързани със:

 • патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;
 • толерантността и интеркултурния диалог;
 • финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;
 • военното обучение и защитата на родината;
 • безопасността и движението по пътищата;
 • защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;
 • превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;
 • превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
 • превенция и противодействие на корупцията.

Чл. 125 (1) Институционалните политики на ЧПГИАЕ Британика 1998 за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им включващи практики, като:

 • участие във форми на ученическо самоуправление и представителство;
 • организиране на доброволчески дейности във и извън училище;
 • организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.;
 • организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;
 • развиване на младежкото лидерство;
 • участие в клубове и неформални групи по интереси;
 • реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията;
 • въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.;
 • проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;

(2) Практиките по ал. 1 се регламентират според тяхната специфика в правилника за дейността, в годишния план, стратегията или програми на образователната институция.

 

ГЛАВА VI

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

 

Чл. 126 (съгл. Чл.248 от ЗПУО)  (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

(2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 урежда:

 • видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;
 • изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
 • условията и реда за водене на информационни регистри;
 • условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
 • документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.

 

Чл. 127 (съгл. Чл.249 от ЗПУО) Документите, издавани или водени от ЧПГИАЕ Британика 1998, се попълват на български книжовен език.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЗА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл. 128 Удостоверение за завършен клас с номенклатурен номер 3-103. Съдържа следните задължителни реквизити:форма на обучение; резултати от обучението

 

Чл. 129. Диплома за средно образование с номенклатурен номер 3-44. Съдържа следните задължителни реквизити:

Данни, идентифициращи съдържателя на дипломата. Форми на обучение, срок на обучение, брой на учебните часове, оценките по учебните предмети и по държавни зрелостни и квалификационни изпити, номер и дата на протокола на държавната зрелостна комисия, подпис на директора, серия и номер на дипломата, регистрационен номер и дата.

 

Чл. 130. Удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22, съдържащо следните задължителни реквизити: серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението, I гимназиален етап  3-31

 

Чл. 131. Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование с номенклатурен номер 3-102, съдържащо следните задължителни реквизити: учебен предмет/модул; вид и резултат от изпита; данни за дипломата на ученика.

 

 

ГЛАВА VII

РИТУАЛИ, СИМВОЛИ, ТЪРЖЕСТВА И НАГРАДИ

 

Чл.132. Училището има:

 1. Знамена
 2. Лого
 3. Ритуал по издигане знамето на Република България и знамето на гимназията, съпровождано със съответните химни. Ритуал за предаване на училищното знаме и на новите знаменосци;
 4. Церемония по откриване на учебната година, посрещане на новоприетите ученици.
 5. Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование и свидетелства за професионална квалификация на завършващите ученици.
 6. Тържества, посветени на училищни и национални празници, съгласно Годишния план на гимназията и решения на МОН.
 7. Изпращане на абитуриентите.
 8. [чл.184 ал.5 и чл.247ал.2 от ЗПУО] Почетни награди:
 • почетна грамота /Награждават се педагогически специалисти и ученици, отбори, учебно-тренировъчни формирования от ЧПГИАЕ Британика 1998 за успехи и постижения в училищни, общински, градски, национални и международни състезания./
 • благодарствено писмо до спомоществуватели и партньори на гимназията (физически и юридически лица) за техния принос в развитието на ЧПГИАЕ Британика 1998 “, до родители на изявени ученици и възпитаници на гимназията.

 

ГЛАВА VIII

УПРАВЛЕНИЕ

 

Раздел I

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

ДИРЕКТОР

 

Чл. 133.  (съгл. Чл.257 от ЗПУО) (1) Орган за управление и контрол на образователната дейност на ЧПГИАЕ Британика 1998  директорът.

 • ЧПГИАЕ Британика 1998 ЕООД управлява и представлява гимназията.
 • (съгл. Чл.217, ал.4 от ЗПУО) Директорът на гимназията се определя от ЧПГИАЕ Британика 1998 ЕООД.
 • (съгл. Чл.216, ал.2 от ЗПУО) трудови договори с педагогически специалисти се сключват от ЧПГИАЕ Британика 1998 ЕООД .

 

Чл. 134. (съгл. Чл.258, ал.1 от ЗПУО)(1)  Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(2) Директорът, като орган на управление и контрол, изпълнява своите функции като:

 • организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;
 • отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;
 • осигурява изпълнението на вътрешен контрол в съответствие на правомощията му, предоставени с нормативни актове.
 • утвърждава Списък-образец 1 на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието.
 • организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
 • контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема;
 • подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование;
 • съхранява училищния;
 • изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 • организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
 • организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
 • контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
 • съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 • предлага за поощряване и награждаване на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
 • осигурява изпълнението на вътрешен контрол в съответствие на правомощията му, предоставени с нормативни актове.
 • налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 • отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
 • отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
 • осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
 • координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;
 • представлява институцията пред образователните органи, институции, организации и лица и прави предложения за сключване на договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 • съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование

 

Чл. 135 (съгл. Чл.259, ал.1 от ЗПУО) (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление по образованието.

(3) Административните актове на директора 2 могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

Чл. 136. Директорът няма право да:

 • Предприема действия, противоречащи на КТ, законите и съответните нормативни документи за образованието и решенията на педагогически съвет и настоящия правилник.
 • Нарушава правата и унижава достойнството на членовете на колектива и учениците, чрез издаване на заповеди, нареждания и некоректно отношение към тях;
 • Използва недемократични методи и средства за ръководство и управление;
 • Допуска извършване на политическа дейност на територията на гимназията.

 

Чл. 136 (съгл. Чл.261 от ЗПУО) (1) При отсъствие на директора на частно училище неговият заместник се определя от съответните органи на ЧПГИАЕ Британика 1998 ЕООД .

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

 

Чл. 137 (съгл. Чл.260 от ЗПУО) При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът се подпомага от заместник-директор.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АСД

 

Чл. 138 Основните функции и задължения на заместник-директора по АСД са:

(1) Подпомага директора при организирането и контрола на административно-стопанската работа в гимназията;

(2) Организира и контролира:

2.1. Работата на непедагогическия състав в гимназията;

2.2 Воденето и съхраняването на документацията по трудово- правните отношения;

2.3.Снабдяването на гимназията с необходимата организационна техника и материали; 2.4.Взаимоотношенията на гимназията със социалната инфраструктура (спонсориране, помощи, дарения);

2.5.Изпълнението на текущите и основните ремонти;

2.6.Разширяването на МТБ и нейното обогатяване.

 

Чл.139 Заместник-директора по АСД осигурява:

 1. Училищната и учебната документация и носи отговорност за съхраняването й.
 2. Учебния процес с необходимите учебници, учебно-технически средства, пособия и др., след съгласуване с учителите и Заместник – директор по учебната част.
 3. Изпълнението на изискванията на противопожарната охрана и хигиената на труда.
 4. Дейността на гимназията при природни бедствия.

 

Чл.140 Заместник-директора по АСД подготвя и предлага на директора:

 1. Проекти за договори с целия персонал на гимназията.
 2. Участва в разработването на бюджета, щатно разписание, Списък-образец №1 за разпределението на учебните часове, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на работната заплата.
 3. Подпомага директора при решаването на социално-битовите проблеми на персонала на гимназията. Има право да изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените нормативи.

 

Чл.140 Заместник-директора по АСД е подчинен пряко на директора на гимназията и го замества при необходимост. Поддържа връзки и взаимоотношения с родителската общественост, ведомства, фирми и други организации.

 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УД и УПД

 

Чл.141 Основни функции и задължения на заместник-директорите по УД .

(1) Заместник директор по УД подпомага директора при осъществяването на учебно-възпитателната дейност в гимназията и го замества при необходимост;

(2) Контролира изпълнението и приложението на държавните образователни стандарти като:

2.1. Организира  изпълнението на учебните планове и програми и  контролира тяхното спазване;

2.2. Ръководи  учебната дейност на учителите, контролира организацията на учебния процес.

(3) Осигурява изпълнението на вътрешен контрол.

 • Организира и контролират изработването на седмичното разписание.
 • Организират и контролира учебно-възпитателната дейност чрез посещения в учебни часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час, провеждането на контролните и класни работи, тестове, анкети, казуси и други форми за оценяване ефективността на дейността им.
 • Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни).
 • Организира и контролира допълнителната работа на учителите с учениците.
 • Контролира спазването на правилника на гимназията.
 • Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска заетост в съответствие с утвърдените нормативи.
 • Изпълнява задачи, възложени по компетенция, съгласно изисквания на КТ, ЗПУО, ДОС и други нормативни актове.
 • Участва в организирането на заседанията на педагогическия съвет.
 • Отговаря за правилното водене на учебната и училищната документация и за нейното правилно съхранение в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно контролира документацията, в която регистрират текущите резултати на учениците.

 

Чл.142 Организационни връзки и взаимоотношения, които осъществяват заместник-директорите по УД и УПД

 1. Подпомага връзката между семейството, училището и др.
 2. Съгласувано с директора осъществява връзка с организации, институции, фирми работещи във връзка с учебно възпитателния процес в гимназията.

 

Раздел ІІ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Чл. 143 (съгл. Чл.262 от ЗПУО)  (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

 • Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
 • Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
 • В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.
 • Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

 

Чл. 144 (съгл. Чл.263 от ЗПУО)   (1) Педагогическият съвет в училището:

приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

 • приема правилник за дейността на училището;
 • приема училищния учебен план;
 • приема формите на обучение;
 • приема годишния план за дейността на училището;
 • приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 • приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 • приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
 • приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 • предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 • прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 • определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
 • участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
 • нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 • упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
 • Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

 

Чл.145 (1) Педагогическият съвет приема решения по разглежданите въпроси с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(2) Решенията на съвета за определени ученици се съобщават на родителите или настойника на учениците лично от директора, класния ръководител или от определен от него учител.

 

Чл. 146 (1) На всяко заседание се води протокол.

(2) Протоколите се водят от учител, определен за секретар на съвета в началото на учебната година.

(3) Протоколите се вписват в съответна книга, която се съхранява съгласно срока определен в  Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

(4) Протоколите се подписват от директор и секретар най-късно три дни след датата на провеждането на заседанието.

 

Чл. 147 (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора.

Извънредно заседание се свиква по искане на най-малко 1/3 от числения му състав. Педагогическият съвет приема, че съвещания с учителите могат да се свикват не повече от един път в седмицата.

(2) Решенията на Педагогическия съвет могат да бъдат отменени от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от Началник на РУО на МОН.

 

ГЛАВА X

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Чл. 148 (съгл. Чл.306 от ЗПУО) (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

 • Към всяко училище може да се създава само едно настоятелство.
 • Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

 

Чл. 149 (съгл. Чл.307 от ЗПУО) (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

 

Чл. 150 (съгл. Чл.308 от ЗПУО) (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

 • Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.
 • Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

Чл. 151 (съгл. Чл.309 от ЗПУО) За постигане на целите си настоятелствата:

 • съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;
 • подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база училището;
 • съдействат при решаването на социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 • съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 • организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 • организират обществеността за подпомагане на училището;
 • сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

 

 

 

 

ГЛАВА XI

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ /УС/

 

Чл.152 (1) Ученическият съвет е колективен орган на ученическата общност, който представлява учениците и активно организира и участва в живота на училището.

 • ученическият съвет включва по един представител от паралелка.
  съветът се ръководи от председател, избран на заседание на съвета.
 • ученическият съвет подпомага училищното ръководство при взаимодействието с ученическата общност.
 • председателят на УС има право да внася предложения за обсъждане в ПС.
 • ученическият съвет приема свой устав и план.

(2) Ученическият съвет при ЧПГИАЕ Британика 1998 осъществява своята дейност съобразно ЗПУО и НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 

ГЛАВА XII

МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

 

Чл.153 (1) Методическите обединения са методичен орган, който обсъжда и решава основните педагогически и методически въпроси на членовете си по даден предмет или група предмети.

(2) Методическите обединения си избират председател.

(3) Методическото обединение работи по годишен план в съответствие с научните и методични особености на учебните програми на предметите.

 

Чл.154. Методическото обединение като специализиран методичен орган:

 • обсъжда годишните разпределения на учителите, а при необходимост съгласува разпределенията с някои други обединения;
 • разглежда общите проблеми на съответния предмет и специалност, прави предложения за корекция в учебните планове и програми, както и предложения за по-добра организация в обучението по съответния предмет;
 • организира провеждане на открити уроци;
 • организира сбирки с учебна и методическа насоченост;
 • при необходимост обсъжда статии и други материали, свързани с предметите на обединението;
 • подпомага членовете си в цялостната им дейност с методични материали, полага специални грижи за младите учител;.
 • полага грижи за обогатяване на библиотеката със специализирани библиотечни материали;
 • организира извънкласната дейност по предметите и специалността.

 

ГЛАВА XIII

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 155. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището.

(2) Общото събрание на работниците и служителите самó определя реда за своята работа.

(3) Свиква се от работодателя, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите.

(4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

(5) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго.

ГЛАВА XIV

 

САМООЦЕНЯВАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

 

Чл.156 Самооценяване при управлението на качеството се извършва с цел установяване спазването на приложимите нормативни изисквания при предоставянето на училищно образование и има за цел да установи степента на ефективност и ефикасност при изпълнението на процесите и постигането на целите на образователната институция.

Чл.157 Процесът по самооценяване обхваща информация за две учебни години и се провежда в периода 01 април – 31 май през втората от тях.

Чл.158 Самооценяването се осъществява от работна група определена със заповед на директора на образователната институция.

Чл.159 Процесът на самооценяване включва следните дейности:

 • планиране на самооценяването, което включва:
  • подробен план за самооценяване с информация за дати, области, подобласти, критерии за самооценяване, лица отговорни за събирането на информацията, лица отговорни за предоставянето на информацията, който се разработва от работната група по чл. 15 от Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.
  • провеждане на планирана от директора информационна кампания за осигуряване на съдействието на всички заинтересовани страни.
 • провеждане на самооценяването в съответствие с плана по т. 1, буква „а“ и процедурите за самооценяване по чл. 183
 • Докладване на резултатите от самооценяването, което включва:
  • обобщена информация за степента на съответствие с областите, подобластите, критериите и показателите за самооценяване.
  • заключение за качеството на предоставяното образование и дейността на институцията.
  • мерки за внасяне на подобрение в работата на институцията, с цел повишаване на качеството на предоставяното образование.

Чл.161 Резултатът от дейностите за докладване се документира в доклад от самооценяването, който се представя от работната група на директора за утвърждаване в срока по чл. 20 от Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.

Чл.183. В процеса по самооценяване са включени и следните процедури:

(1) Процедура по събиране на информация, при изпълнението на която членовете на работната група:

 • събират информация за степента на съответствие с критериите за самооценяване чрез:
  • преглед на документи и данни налични в училищната документация за текущия двегодишен период;
  • провеждане на анкетно проучване на мнението на родителите;
  • срещи и интервюта с ръководството, педагогическия и непедагогическия персонал, ученици, родители, други заинтересовани страни;
  • наблюдения на уроци и други училищни дейности.
 • информацията в процедурата се набавя чрез метода на извадката и трябва да представлява доказателство, позволяващо формулирането на валидно заключение.

(2) Процедура по анализ на събраната информация, при изпълнението на която членовете на работната група:

 • анализират в цялост събраната информация;
 • извеждат заключение за ефективността на училищната политика в областта на управлението на качеството;
 • могат да използват сравнителни данни, ако такива са налични, за постижения – средни за страната, или за постижения на сходни/сравними училища.

 

 

ГЛАВА XV

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 162 Училището се финансира от:

(1) Таксите за обучение.

(2) Дарения, спонсорство и целеви средства от юридически и физически лица.

 

                                              ГЛАВА XVI

                                  ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

 

Чл. 163  Училището ползва под наем част от сградата на Колеж по туризъм – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” . Университет „Проф. д-р Асен Златаров” сключва договор с охранителна фирма, отговаряща за пропускателния режим в сградата.

 

ГЛАВА XVII

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 164 (съгл. Чл.347 от ЗПУО)  (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително училищно образование се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

 • Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
 • При повторно извършване на нарушението по ал. 1 и 2 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
 • Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
 • Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.
 • Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

ГЛАВА XVI

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1.При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички / педагогически и непедагогически персонал / съгласно изработения план за евакуация.
 • 2. (1) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от портиера или дежурния учител да удостоверяват самоличността си със съответен документ. При отказ да направят това, същите не се допускат в училището.

(2) Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители, относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването на дейността на училището.

(3) В сградата на училището не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в класните стаи по време на учебни занятия както и да пушат в района на училището.

 • 3. (1) Учениците, учителите, служителите и работниците се инструктират за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите си в специални книги.

(2) Учениците се инструктират в първата седмица на първия срок и след всяка ваканция от класните ръководители.

(3) Щатният персонал се инструктира не по- малко от 3 пъти през учебната година от директора.

 • 4 (1) Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

(2) Главните книги, книгите за подлежащи и регистрационните книги се съхраняват от директора, а приключените дневници – от лицата определени със заповед на директора.

 • 5. При допусната грешка в документ, който е прошнурован и прономерован, грешката се зачертава с една червена линия, след което се нанася поправката. Поправката се заверява от директора и се подпечатва с печата на училището.
 • 6. Заверяването на документацията и осъществяването на контрол по нейното водене се извършва от директора .
 • 7. Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището и са уредили финансовите си взаимоотношения с ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • 8. (1) Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училище от счетоводителя срещу подпис в инвентаризационния опис.

(2) Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия, назначена от директора.

 • 9. Директорът със заповед определя кой да ползва и съхранява печата на училището / ЗАС / и какви документи да се подпечатват.
 • 10. Всеки учител, служител, работник и ученик е длъжен да спазва Етичен кодекс на училищната общност в ЧПГИАЕ Британика 1998, който определя етичните правила за поведение и има за цел да повиши общественото доверие и да издигне престижа на учебното заведение.
 • 11. Настоящият правилник подлежи на актуализация през цялата учебна година след утвърждаване на нормативни актове и ДОС, които регулират дейността на ЗПУО.
 • 12. Настоящият правилник е в съответствие с чл.28, ал.1,т.2 от Закона за предучилищно и училищно образование/ЗПУО/, приет е на заседанието на Педагогическия съвет на ЧПГИАЕ Британика 1998 с Протокол № 1 от 15.09.2020 г.на основание чл.263,ал.1,т.2 на ЗПУО и е утвърден от директора със Заповед № РД-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

ПРОЦЕДУРА 

 ПРИ  ОТСТРАНЯВАНЕ  Н А  УЧЕНИЦИ  ОТ   УЧЕБНИ  ЧАСОВЕ

ПОРАДИ   ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ  НА УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС

 

Настоящата процедура е приета с решение на ПС, протокол № 1/15.09.2023 г., утвърдена със заповед ………………… и е част от Правилника за дейността на ЧПГИАЕ Британика 1998.

 

 1. ЦЕЛ. Настоящата процедура има за цел да конкретизира отговорностите на свързаните с този процес лица, последствията, които понася ученикът, както и съпътстващите и последващите мерки и действия, които се предприемат от специалистите в училището. Мерките и дейностите по процедурата имат и цел преодоляване на проблемно поведение и недопускане на повторни прояви от учениците, водещи до възпрепятстване на учебния процес.

 

 1. РЕГЛАМЕНТ. В случай, когато учителят попадне в ситуация, в която поведение на определен ученик възпрепятства нормалното протичане на учебния час и след като са изчерпани всички възможности ситуацията да бъде преодоляна, учителят има право да отстрани ученика за остатъка от времето на  учебния час.

 

 1. За възпрепятстване провеждането на учебния процес, учителят може да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“. Мярката се прилага до края на часа и не важи за следващ пореден час при учителя, който е отстранил ученика.
 2. Мярката „отстраняване на ученика д края на учебния час” не се налага на ученик, когато поведението му е резултата от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
 3. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстравянето си.
 4. Мярката се налага за неизпълнение на задълженията на ученика, след изчерпване на механизмите за въздействие от страна на учителя върху вътрешната мотивация на ученика за преодоляване на проблемното поведение по време на часа.
 5. В случай, че ученикът извършва нарушение, което не възпрепятства провеждането на часа, не се отстранява, като се прилагат механизмите за въздействие на поведението му.
 6. При налагане на мярката за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.
 7. За времето на отстраняването си до края на учебния час, ученикът извършва дейности, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му. До края на часа, за който е отстранен, ученикът прекарва времето при зам.- директора или при учител в учителската стая.
 8. След приключването на учебния час, за който ученикът е бил отстранен, се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява родител, представителят на детето или лицето, което полага грижи за него.
 9. С настоящата процедура следва да бъдат запознати учителите, учениците и родителите.

 

III. ОТГОВОРНОСТИ.

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ, ОТСТРАНИЛ УЧЕНИК ОТ УЧЕБЕН ЧАС.
 • За възпрепятстване провеждането на учебния процес, учителят може да отстрани ученик за остатъка от учебния час;
 • За целта задължително попълва заявка /Приложение 1/ и изпраща ученика с бланката в кабинета зам.-директора;
 • Учителят задължително документира чрез отсъствие и забележка за провинението наложената мярка в дневника на класа и в ученическата книжка на ученика;
 • Информира ученика, че очаква от него обратно връзка след края на часа, когато прави сверка в бланката за положени подписи. Не изисква бланката за съхранение, последната се предава от ученика на класния ръководител за съхранение;
 • Отстраняващият учител няма право да извинява отсъствия, поставени при отстраняване от час;
 • В случай, че ученикът не е уведомил учителя след края на часа, за който се отнася отстраняването къде е прекарал остатъка от времето, учителят търси обратна връзка от зам. директора;
 • В следващия учебен час се уверява, че ученикът е наваксал пропуските си;
 • При две и повече регистрирани отстранявания от час на един и същи ученик дава допълнителни консултации за наваксване на обучителните пропуски, което се отбелязва от учителя върху бланката за отстраняване;
 • Учителят може да възложи на отстранения ученик да разработи тема или да му възложи друга задача по преценка, във времето определено за консултации, което се отбелязва от учителя върху бланката за отстраняване;
 • Учителят участва и в други дейности по преодоляване на проблемно поведение с отстранения ученик, като:
  • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
  • допълнително консултиране по учебни предмети;
  • дейности за превенция на обучителните затруднения.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИКА, ОТСТРАНЕН ОТ УЧЕБЕН ЧАС.
 • След като бъде отстранен от час, ученикът посещава зам-директора, в зависимост от насоките на учителя;
 • Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си;
 • В случай, че ученикът не спази изискването, поставеното отсъствие не може да бъде извинено;
 • Ученикът информира учителя, който го е отстранил дали е изпълнил процедурата по отстраняване, получава указания за възлагане на допълнителни учебни задачи, след което предава бланката на класния ръководител;
 • На същия ден ученикът е длъжен да уведоми родителя си, че е бил отстранен от час;
 • За следващия учебен час по предмета, от който е бил отстранен, ученикът подготвя и представя доказателство, че е наваксал пропуските;
 • Ученикът представя бланката на класния си ръководител, с положен подпис на служителя, при който е прекарал остатъка до края на часа, не се извинява поставеното отсъствие;
 • Отсъствия се извиняват само от класния ръководител;
 • Ученикът получава указание с дата и час от отстранилия го учител и/или от класния ръководител за консултации по учебния предмет, присъствието на които се отбелязва върху бланката за отстраняване;
 • Ученикът посещава насрочените консултации при учителя.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
 • Прилага в дневника на класа си бланка заявка /приложение / и следи винаги да е налична такава в дневника.
 • Класният ръководител има право да обсъжда с ученика ситуацията с цел изясняване на възникналия проблем и при необходимост оказва подкрепа за разрешаването му.
 • Следи за честотата на отстраняване на определен ученик от час, според записите в дневника на класа и задължително взаимодейства с колегата, остранил ученика за изясняване на причините;
 • При системност на проявите оказва личностна подкрепа на ученика, съвместно с отстранилия го учител за преодоляване на проблемно поведение;
 • За наваксване на пропуските насочва ученика за посещаване на консултациите по съответния предмет и учител;
 • Уведомява родителя и го кани на среща;
 • Съхранява попълнените бланки и ги ползва за основание за извиняване на отсъствия, натрупани от остраняване от час;
 • При системност на проявите за преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес в училищната среда, класният ръководител може да предлага и прилага следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:
 • насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 • индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 • участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
 • други дейности, определени в правилника за дейността на ЧПГИАЕ Британика 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Приложение 5

 

ЕДИННИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ

СЪС СЛУЧАИТЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

 

 • Задължение на всеки педагогически и/или непедагогически служител на ЧПГИАЕ Британика 1998 е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз/насилие, на която е станал свидетел.
 • След противодействието служителят е длъжен незабавно да информира директор или зам.-директор на ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Всеки ученик, жертва на тормоз или наблюдател на ситуацията е длъжен да уведоми служител на гимназията (педагогически или непедагогически персонал), който от своя страна е длъжен да информира директора
 • Зам. директора предприема действия по случая на насилие/тормоз незабавно и уведомява класния ръководител.
 • Случаите на насилие не се вписват в Училищния дневник със случаите на тормоз, но се предприемат незабавни мерки за уведомяване, разписани в правилата, предотвратяване на ситуацията, проучване, уведомяване на родители /по преценка/, консултиране, личностна подкрепа, действия за превенция и други съгласно политиките на училището.
 • Свидетелят на извършен тормоз попълва Протокол за съобщаване на тормоз (в който описва ситуацията.
 • Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в Училищен дневник със случаи на тормоз от класния ръководител.
 • По случаите на тормоз се докладва на началника на РУО.
 • По случаите на тормоз се насочва сигнал до Дирекция “Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и органите на полицията.
 • Родителите на участници в случай на тормоз се уведомяват за ситуацията и канят на индивидуална  консултация.
 • Комисията насрочва заседание за разглеждане на случая до 3 работни дни след регистрирането му. За този период работата по случая на класния ръководител продължава, като се проучва възникналата ситуация до изясняване.
 • На заседанието на комисията се извършва обсъждане на възникналата ситуация на тормоз и се предлагат мерки и решения.
 • На учениците участвали във форми на насилие или тормоз се предоставя подкрепа за личностно развитие, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и по преценка могат да бъдат наложени санкции, съгласно ЗПУО и Правилника за дейността на ЧПГИАЕ Британика 1998.

 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила на детето „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. В ал. 2 на чл. 7 е посочено, че „Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна”.

Намесата и справянето с конкретни ситуации на тормоз и насилие е част от цялостната политика на училището срещу насилието, като винаги се подхожда индивидуално и в интерес на детето. Намесата на възрастните следва внимателно да се обмисли и планира. Тя трябва да бъде последователно прилагана от цялата училищна общност, за да бъде максимално ефективна.

                                                                                            

 

 Приложение 6

                             

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за условията и реда за получаване на стипендии след завършено

основно образование  на учениците

от ЧПГИАЕ Британика 1998 гр. Бургас

 

 1. Стипендии се отпускат на учениците в дневна и индивидуална форма на обучение , след завършено основно образование, които са:
 2. Български граждани или граждани на ЕС.
 3. Чужденци- постоянно пребиваващи в страната или приети въз основа на международен договор или акт на МС.

 

 1. Учениците не получават стипендии когато:
 2. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради заболяване.
 3. Имат наложено наказание с решение на ПС – до неговото заличаване.

 

III. Стипендиите се финансират за сметка на целеви средства от ДБ на РБ и се определят ежегодно със Закона за бюджета на РБ

 1. Определянето на средствата за стипендии е съгласно броя на учениците в информационната система на  МОН „Админ” към 1 януари на съответната календарна година.
 2. Разпределението на средствата между първостепенните разпоредители с бюджет е пропорционално на броя на учениците в съответните първостепенни разпоредители.
 3. Ежегодно до 31 януари МОН публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на които е извършено разпределението на средствата.
 4. Неусвоените средства за стипендии към края на бюджетната година преминават в преходния остатък на училището и се използват за същата цел през следващата календарна година.
 5. При наличие на финансова възможност може да се отпускат допълнителни средства за стипендии от бюджета на гимназията.

 

 1. Процедура по кандидатстване за отпускане на стипендии
 2. Директорът на ЧПГИАЕ Британика 1998 определя комисия за стипендиите, в която се включват членове на педагогическия персонал, предложени от педагогическия съвет.
 3. Комисията предлага на директора:
 • Разпределението на средствата по различините видове стипендии;
 • Конкретните условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в гимназията,
 • Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците по видове стипендии;
 • Размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпуска / учебен срок или учебна година/;
 • Документите за кандидатстване.
 1. Комисията допуска за класиране, извършва класирането и предлага на директора, учениците на които да се отпуснат месечни стипендии.
 2. Комисията разглежда входираните документите за еднократни стипендии и предлага на директора учениците, на които да се отпусне еднократна стипендия.
 3. Процедура по одобряване
 4. Директорът на училището, в 5 /пет/ дневен срок утвърждава със Заповед направените предложения или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.
 5. Заповедта се обявява на видно място в училището.
 6. Допълнителни разпоредби
 7. Учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998 могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейски проекти и Национални програми, както и стипендии от дарения с воля да дарителя изплащане на стипендии.

2.Учениците могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от Държавния бюджет, както  и стипендии осигурени със средства от европейски проекти или дарения.

 

Настоящите вътрешни правила  влизат в сила от 01.10. 2018 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

Д О К Л А Д

 

от …………………………………………………………………………

учител при ЧПГИАЕ Британика 1998

 

Уведомявам Ви, че ……………………………………………….. от ………….. клас

е отстранен от час по ……………………………………………………. дата……………………..

поради следните причини …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

Дата:…………..                                                                    Подпис:………………..

 

Потвърждавам, че ученикът посети:

Длъжностно лице …………………………………………………… дата…………..

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Класен ръководител:………………………………………………… дата…………..

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Проведена консултация с ученика от …………………………………………………

(име, фамилия)

На дата ………. в каб……………..                        Учител:…………………..

(подпис)

 

 

 

Д О К Л А Д

 

от …………………………………………………………………………

учител при ЧПГИАЕ Британика 1998

 

Уведомявам Ви, че ……………………………………………….. от ………….. клас

е отстранен от час по ……………………………………………………. дата……………………..

поради следните причини …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

Дата:…………..                                                                    Подпис:………………..

 

Потвърждавам, че ученикът посети:

Длъжностно лице …………………………………………………… дата…………..

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Класен ръководител:………………………………………………… дата…………..

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Проведена консултация с ученика от …………………………………………………

(име, фамилия)

На дата ………. в каб……………..                        Учител:…………………..

(подпис)