Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Избор на спортни дейности

Home »  Документи »  Избор на спортни дейности

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 – БУРГАС
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

ЗАПОВЕД
№ …………. /15.09.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 28, ал. 7 от Наредба № ….. / … … 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на педагогическия съвет (протокол № 15 / 12.09.2016 г.)

ОПРЕДЕЛЯМ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за уч. 20 19 / 20 20 г. за провеждане от учители/ треньори, както следва:

Клас/ паралелка
Група Спортни дейности Учител / Треньор Време на провеждане Място на провеждане
VІІІ, ІХ, Х, ХІ, XIIклас Тенис на корт Николета Бегова Петък 13,30 ч Колеж по туризъм

Учителите/ треньорите, на които е възможно организирането и провеждането на часа/ часовете за спортни дейности, създават условия за ефективната му организация и провеждане, при спазване на разпоредбите съгласно заповед № РД 09 – 1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.
В началото на учебната година учителите/ треньорите, на които е възможно организирането и провеждането на часа/ часовете за спортни дейности, изготвят списък на учениците в групата и годишен тематичен план, в който включват съответния вид спорт, темите на учебното съдържание и броят на учебните часове за тях. Годишният тематичен план се представя за утвърждаване от директора в срок до 05.10.2019 г
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените учители / треньори срещу подпис за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да сведат необходимата информация до учениците относно организацията и провеждането на часовете за спортни дейности.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Георгиев, на длъжност зам. директор по ОВП.

Директор: …………………………..
(М. Николова)
ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1. Н. Бегова учител
2. Ст. Георгиев Зам. Директор ОВП