Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Избор на спортни дейности

Home »  Документи »  Избор на спортни дейности

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел. 0898506570; 0888206747

E-mail: britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

ЗАПОВЕД

№ 33 /15.09.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 28, ал. 7 от Наредба № 10 / 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на педагогическия съвет (протокол № 1/15.09.2022 г.)

ОПРЕДЕЛЯМ:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за уч. 2023 / 2024 г. за провеждане от учители/ треньори, както следва:

 

Клас/ паралелка

Група

Спортни дейности Учител / Треньор Време на провеждане Място на провеждане
VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас Тенис на корт Р. Петкова Петък 13,30 ч Колеж по туризъм
VІІІ, ІХ, Х, ХІ , ХІІ клас Футбол Р. Петкова Вторник 15,00 ч Колеж по туризъм

Учителите/ треньорите, на които е възможно организирането и провеждането на часа/ часовете за спортни дейности, създават условия за ефективната му организация и провеждане, при спазване на разпоредбите съгласно заповед № РД 09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.

В началото на учебната година учителите/ треньорите, на които е възможно организирането и провеждането на часа/ часовете за спортни дейности, изготвят списък на учениците в групата и годишен тематичен план, в който включват съответния вид спорт, темите на учебното съдържание и броят на учебните часове за тях.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените учители / треньори срещу подпис за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да сведат необходимата информация до учениците  относно организацията и провеждането на

часовете за спортни дейности.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Георгиев, на длъжност зам. директор по ОВП.                                                    Директор: …………………………..

(М. Николова)

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето
1. Р. Петкова учител
2. Ст. Георгиев Зам. Директор ОВП