Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Годишен план за дейността на училището

Home »  Документи »  Годишен план за дейността на училището

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел. 0898506570; 0888206747

E-mail: britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

 

НА ЧПГИАЕ  БРИТАНИКА 1998

                                                                                                 

 

през учебната 2023/ 2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет /протокол № 1 / 15.09.2023 г./ и е утвърден със заповед № 2 / 15.09.2023 г. на директора на училището.

 

 

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

 

 • В училището се обучават около 40 ученици от VІІІ клас до ХІІ клас
 • Учениците от VІІІ клас са обхванати в целодневна организация на учебния ден.
 • В училището няма ученици със специални образователни потребности;
 • Учениците с различен етнически произход са 2- 6 % от общия брой на учениците;
 • Училищната общност е много добре функционираща – формиран е Ученически парламент, Родителски клуб, училището осъществява пълноценно сътрудничество с други училища;
 • Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; прилагат се форми на наставничество на млади и новоназначени учители, както и на такива, които за известен период са били извън системата на училищното образование.

 

ІІ. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

 1. Училището полага основите на непрекъснато образование на учениците като осигурява:
 • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • завършване на определените в ЗПУО степени на образование.
 1. Училището изпълнява функциите си в работата по основните приоритети – гражданско образование и възпитание.
 2. Училището поддържа високо ниво на обучение и образование.
 3. Училището работи по дейности, свързани с популяризиране на гимназията.
 4. Училището има възможност да решава възникналите предизвикателства, свързани с изпълнението на план-приема и модернизацията на материално-техническата база.
 5. Училището търси начини за набавяне на повече технически и нагледни материали, необходими в учебния процес.
 6. Училището постига очакваните резултати от обучението и социализацията на учениците.

 

ІІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО – да бъде възприемано с имидж на авторитетна езикова гимназия, обучаваща кадри, с богата чуждоезикова подготовка.

 

ІV. СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

 • обучаващият се в ЧПГИАЕ Британика 1998 ученик да стане активния субект;
 • изграждане собствен облик на училището;
 • демократизация и хуманизация;
 • стратегия за налагане на авторитет.

 

 1. ПРИОРИТЕРИ в училищната политика за учебната 2023/2024 г.
 2. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
 3. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 4. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 5. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 6. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 7. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 8. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 9. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 10. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 11. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 13. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

VІ. ГЛАВНА ЦЕЛ – да подготвя кадри съобразно съвременните изисквания, да формира с помощта на семейството свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, които да бъдат конкурентни и адаптивни в съвременното високотехнологично общество.

 

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията.

 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

 • Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Срок: м. 01.2024г.

Отговорник: директора

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на дейностите.

Срок: 15.10.2023 г

Отговорник: зам директора.

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество:

 • Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.
 • Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.
 • Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/
 • Изграждане на училищни екипи за:
 • подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
 • изграждане на позитивен организационен климат;
 • утвърждаване на позитивна дисциплина;
 • развитие на училищната общност

Срок: 15.10.2023 г

Отговорник: директора

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности

Срок: 15.10.2023 г

Отговорник: директора

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник: зам. директора

1.3.2. Изработване на План за квалификация, правила за квалификационна дейност.

Срок: 15.09.2023  г

Отговорник: зам. директора

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

1.4.1. Изграждане на библиотечно обслужване, поддържане и актуализиране на информационния поток

Срок: постоянен

Отговорник: Ел. Стоянова

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

1.4.3. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация

Срок: постоянен

Отговорник: директора

1.4.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

Дейност 5. Училищен персонал.

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: зам. директора

1.5.2. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда.

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

 • Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене.

Срок: 15.09.2023г

Отговорник: зама. директора

2.1.2. Изграждане на училищна Комисия по безопасност и здраве и уреждане в правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

2.1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за конкретната учебна година съгласно Наредба за организация на дейностите чл. 31, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

Срок: 15.09.2023г

Отговорник: директора

2.1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности.

Срок: постоянен

Отговорник: преподаватели

 • Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отговорник: зам.директора

 • Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от ученето и повишаване активността на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

 

2.2.2.   Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

Срок: постоянен

Отговорник: кл.ръководители

2.2.3.   Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

2.2.4.   Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският не е майчин език.

Срок: постоянен

Отговорник: Д. Вълчева

2.2.5.   Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

2.2.6.   Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

2.2.7. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

2.2.8. КВАЛИФИКАЦИЯ на педагогическите специалисти в посока управление на конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в педагогически консултант;

Срок: постоянен

Отговорник:  директора

2.2.9. Подготовка на учениците за продължаване на образованието – професионално ориентиране на учениците, завършващи средно образование, съобразно техните интереси и възможности.

 • Организиране на среща между учениците с експерти от регионалната служба по заетостта;
 • Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез провеждане на срещи и посещения на престижни университети;

Срок: м. април 2024 г

Отговорник: директора

2.2.10. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: зам. директора

2.2.11. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и реализиране на дейности за разрешаване на конфликти.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

2.2.12. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

 • Интернет сайт на училището;

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

2.2.13. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии:

 • училищен вестник „No Limits“

Срок: м. май 2024 г

Отговорник: зам. директора

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление на образователно-възпитателния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене

Дейност 1: Учебна дейност

 • Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: преподавателите

 • Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

 • Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

 • Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: преподавателите

 • Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

Срок: 15.09.2023  г

Отговорник: преподавателите

 • Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

 • Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

 • Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението.

Срок: 15.09.2023г

Отговорник: преподавателите

 • Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

3.2.1. Запознаване и спазване на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: преподавателите

3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни „стандарти“ /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: преподавателите

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

Срок: 29.09.2023г

Отговорник: кл. ръководители

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

Срок: 20.09.2023г

Отговорник: преподавателите

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

Срок: 15.09.2023  г

Отговорник: зам. директора

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и се самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: преподавателите

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик – учител; ученик – ученик, учител – учител

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на училищно образование.

Срок: 30.10.2023 г

Отговорник: зам. директора

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: 30.10.2023 г

Отговорник: преподавателите

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

 • Проектно учене;
 • Използване на интерактивни методи и др.;

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките:

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление.

Срок: постоянен

Отговорник: кл. ръководители

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Срок: 29.06.2024г

Отговорник: директора

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Д. Вълчева

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

3.4.2. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси и др.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок: постоянен

Отговорник: преподавателите

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

 • Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията.
 • за придобиване на следдипломна квалификация;
 • за придобиване на ПКС и др.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и др.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и социализация на учениците

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

 • Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите.

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник: директора

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник: зам. директора

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

 • На ниво паралелки;
 • Чрез формите на ученическото самоуправление;
 • Чрез изяви в училищните медии;
 • Чрез съдействие от компетентни органи.
 • Чрез партньорство с институции.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа.

 • Чрез осигуряване на обща подкрепа:
 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • кариерно ориентиране на учениците;
 • занимания по интереси;
 • информационно обслужване;
 • грижа за здравето;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

4.2.3. Откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

 • Здравни беседи;
 • Дискусии с представители на здравни организации
 • Обучения;
 • Състезания, излети, екскурзии

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

 • Хепънинги,
 • срещи с Регионалната инспекция по опазване на околната среда;
 • състезания на открито;
 • посещения в близки местности;
 • и др.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

 • Патриотичен календар на класа.

Национални празници, ритуали и традиции:

 1. Запознаване с историята на училището – м. 10.2023г.
 2. Ден на Съединението – 06.09.2023г
 3. Ден на Независимостта на България – 22.09.2023 г.
 4. Ден на народните будители – 01.11.2023г.
 5. Обесването на Васил Левски – 19.02.2024 г.
 6. Ден на мартеницата – 01.03.2024 г.
 7. Освобождението на България от османско иго – 03.03.2024г.
 8. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24.05.2024 г.
 9. Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България – 02.06.2024 г.
 10. Великден, Гергьовден, Коледа

 

Международни чествания:

 1. Световен ден на земята – 22.04.2024 г.
 2. Ден без тютюнев дим – 31.05.2024г.
 3. Световен ден, посветен на жертвите на СПИН – 01.12.2023 г.
 4. Ден на труда и на международната работническа солидарност – 01.05.2024 г.
 5. Ден на Европа – 09.05.2024 г
 6. Международен ден на детето – 01.06.2024 г.
 • Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл.
 • Творби на ученици и възможности за публикуване освен в училищните, и в местни и национални медии.

Срок: постоянен

Отговорник: Паскалева

4.2.7. Ритуализация на училищния живот.

 • Символи и ритуали.
 • Клетва на училището.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: Д. Вълчева

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество. разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 

 • Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за наставничество или менторство.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 • Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални учебни общности.

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

 • Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

 • Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

Срок: 15.09.2023 г

Отговорник: директора

 • Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник: директора

Дейност 2: Външно партньорство

 

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на родителите при определянето на план-приема в училището.

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник: директора

 

VІІ. Изпълнение на Националната стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността 
VІІІ. Изпълнение на плана по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри

 

ІХ. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот

 

Х. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

ХІ. Изпълнение на Регионални и общински програми 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПЛАН

за дейността  на Педагогическия съвет през учебната 2023/2024 година

 

м. Септември

 1. Обсъждане и приемане на:
 • Годишния план на ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Правилника за дейността на ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Правилника за вътрешния трудов ред.
 • План за квалификацията на учителите.
 • Училищния учебен план.
 • ПОБУВОТ.
 • Определяне на класно ръководство.
 • Плана за квалификационната дейност на учителите.
 • Тематичен план за заседанията на ПС за 2023/2024 година.
 • Етичен кодекс и избор на комисия по етика.
 • Стратегия за развитие на ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Формвите на обучение в ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Мерки за повишаване на качеството на образование в ЧПГИАЕ Британика 1998.
 • Избор на спортни дейности по чл. 92, ал.1 от ЗПУО.
 • Приемане на седмично разписание.
 • Избор на методически обединения.

Срок: 17.09.2023г

Отговорник: директора

 1. Приемане на годишните планове на МО, на всички комисии, изградени в училището и на тематичните работни планове.

Информация за обезпечеността с учебни планове, програми и литература, за обучението през 2023/2024 год.

Срок: 30.09.2023 г

Отговорник – директора, председатели на МО

 

м. Октомври

 1. Анализ на резултатите от входните нива и съпоставяне с изходните нива от предходната година. Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

Срок: 16.10.2023 г

Отговорник – директора, председатели на МО

 

м. Ноември

 1. Обсъждане работата на ЧПГИАЕ по осигуряване кандидатстудентската насоченост и ориентация на завършващите ученици.

Срок: 03.11.2023 г.

Отговорник – директора

 

м. Декември

 1. Подготовка за традиционното коледно тържество по случай Коледните и новогодишни празници.

Срок: 14.12.2023г.

Отговорник – класните ръководители

 1. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците. Приемане на мерки с цел подобряване на образователните резултати.

 

Срок: 20.12.2023 г.

Отговорник – зам. директора

 

 

 

 

м. Януари 2024 год.

 1. Обсъждане на методи и форми за преодоляване на липсата на мотивация за учене, негативно отношение към училището, непосещаване на учебни занятия.

Срок: 14.01.2024 г.

Отговорник – директора

 

 1. Информация за готовността на учениците от 12. клас за явяване на ДЗИ. Гласуване на седмичното разписание за ІІ срок.

Срок: 29.01.2024 г.

Отговорник – кл. ръководител

 

м. Февруари

 1. Отчитане на резултатите от учебната работа през I-вия учебен срок. Проблеми и слабости на досегашния ОВП в училище.

Срок:05.02.2024г.

Отговорник – класните ръководители

 

 1. Ориентиране на зрелостниците за избор на втори матуритетен предмет.

Срок: 05.02.2024 г.

Отговорник – Ст. Георгиев

 

м. Март

 1. Изграждане на стратегии за формиране на социални умения, толерантност към другите и живот в мултикултурна среда, преодоляване на трудности в общуването.

Срок: 17.03.2024г.

Отговорник – Ст. Георгиев

 

 1. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците. Интерактивни методи на обучение – средства за преодоляване на стреса от учебната дейност.

Срок: 30.03.2024г.

Отговорник – зам. директора

 

м. Април

 1. Степен на подготвеност и готовност на учениците за предстоящите изпити за сертификати: TOEFL, SAT, First certificat и изпита по АЕ след завършен 8. клас.

Срок: 14.04.2024г.

Отговорник – Ел. Стоянова, Ол. Драгов

 

м. Май

 1. Подготовка за изпращане на “Випуск 2024”.

Срок: 03.05.2024 г

Отговорник – Ст. Георгиев

 

м. Юни

 1. Организационни дейности, свързани с приключване на учебната година. Определяне на графика и реда за провеждане на изпити за допуснати отсъствия.

Срок: 20.06.2024г.

Отговорник: Директора

 

 

м. Юли

 1. Годишен отчет за учебно-възпитателната работа през учебната 2019/2020 година.

Срок: 01.07.2024 г.

Отговорник – Директора

 1. Годишен отчет на комисията по етика.

Срок: 01.07.2024 г.

Отговорник – П. Паскалева

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:…………………………

(М. Николова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХV.  ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

за учебната 2023/ 2024 година

 

 1. Анализ на квалификационната дейност през предходната учебна година – дефицити и потребности от квалификация

            Всички преподаватели са с много добра научна и педагогическа подготовка. Необходима е квалификация за овладяване и контрол на професионален стрес и за ползване на иновативни стратегии и подходи в образователно-възпитателния процес.

 1. Цели, приоритети, очаквани резултати

Повишаване на професионалната подготовка и изяви на педагогическия персонал и на учениците.

 1. Квалификационни дейности за учебната 2023/ 2024 година

3.1. Извънинституционална квалификационна дейност

 1. Индивидуалният подход в обучението – ефективна педагогическа практика.

Срок: 29.09.2023 г

Лектор от Университет „Асен Златаров”

Отговорник: директор

 1. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес.

Срок: 29.10.2023г

Лектор от Университет „Асен Златаров”

Отговорник: директор

 1. Повишаване на мотивацията за учене – фактори и мотивационни модели.

Срок: 29.11.2023 г

Лектор от Университет „Асен Златаров”

Отговорник: директор

 1. Ефективните комуникации в училище – условия за пълноценно педагогическо общуване.

Срок: 18.12.2023 г

Лектор от Университет „Асен Златаров”

Отговорник: директор

 1. Тренинг – ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на другия.

Срок: м. 01.2024 г

Лектор от психолог от ДПС

Отговорник: зам. директора

 1. Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес.

Срок: м.03.2024 г

Лектор от Университет „Асен Златаров”

Отговорник: директор

 

3.2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност

 

 1. Указание и контрол по разработване на тематични работни планове, учебни програми, планове на класния ръководител, на методичните обединения, училищна документация.

Тема: Организиране на екипната организация в училище.

Срок: 16.09.2023 год.

Отговорник: Директор, пом.-директор

 1. Оптимизиране на вътрешноучилищната структура за квалификация (МО, творчески звена и други).

Тема: Ефективни учебни технологии за разработване на методически практики и междупредметни връзки.

Срок: м. 11.2023год.

Отговорник: Директора

 1. Абониране за списания, осигуряване литература за иновациите в образованието.

Тема: Подобряване на информацията за нова литература в областта на педагогическата и тясно-професионална област. Изработване на анотации по актуални публикации.

Срок: м.12.2023 г.

Отговорник: Ст. Георгиев

 1. Проучване на интересите и потребностите и изготвяне на тематика за лекции по методика и технологии за измерване и оценяване на подготовката на учениците, изработване на тестове, образователни технологии, съдържание и организация на гражданското възпитание и др.

Тема: Създаване на инструментариум за оценяване на практическите умения на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Ел. Стоянова

 1. Организиране на вътрешноинституционални курсове за повишаване на квалификацията по тясно-професионални направления. Участие в съвещания, специализации, семинари. Актуализиране на отношенията с ВУЗ.

Срок: постоянен

Отговорник: директора

 

 1. Осигуряване на достъп до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения и насърчаване и развиване на неформалното и формално учене през целия живот.

Тема: Стратегии за самообучение на учениците. Изграждане на умения за самостоятелна познавателна дейност. Нови практики за учене през целия живот.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 1. Обучение в етническа толерантност към ученици, учители и родители, толерантност към „различния”.

Тема: Мултикултурно образование – образование на разнообразието. Толерантност към различния.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 1. Среща с преподавателите от Частна езикова гимназия „Дрита” – гр. София.

Тема: Методи и подходи за работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието. Деца със СОП и деца склонни към агресия.

Срок: м. април 2024год.

Отговорник: пом.директора по АСД

 1. Повишаване качеството на преподавателската дейност, посредством използването на иновативни технологии.

Тема: Обучение на педагогическите кадри за работа с интерактивни платформи.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 1. Иновативни дейности, свързани със ЗУД.

Тема: Обучение на учителите за работа с електронен вариант на ЗУД.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 1. Осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. Реакция в кризисни ситуации.

Тема: Обучение за реакция при терористични атаки; природни бества; ПТП.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 1. Практически умения за оказване на първа помощ в бедствени ситуации.

Тема: Оказване на първа помощ.

Срок: постоянен

Отговорник: зам. директора

 

 

 1. Среща с основателите на Първа частна прогимназия – гр. Бургас

Срок: м. ноември 2023 год.

Отговорник: Директора

 

 

 

 

 

                                                                      ДИРЕКТОР :……………………….

                                                                                                                                                    /М. Николова /