Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Форми на обучение

Home »  Документи »  Форми на обучение

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com
Утвърждавам,
Директор:
(М. Николова)

ОРГАНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ –
ТЕСТ И СЪБЕСЕДВАНЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА, САМОСТОЯТЕЛНА, ИНДИВИДУАЛНА, ДИСТАНЦИОННА, КОМБИНИРАНА, ЗАДОЧНА И ВЕЧЕРНА

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е приета на заседание на Педагогическия съвет /Протокол № 1 /15.09.2018 г./ и е утвърдена със заповед № …/ 15.09.2019 г. на директора на училището.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ІХ, Х, ХІ и ХІІ КЛАС
2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

– НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 8,00 ЧАСА
– ОБЯД – ОТ 13,00 – 13,30 ЧАСА
– КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ –
ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК – 15,00 ЧАСА;
ПЕТЪК – 13,00 ЧАСА

ІІ. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА
VІІІ КЛАС

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно основание
Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес е разработена съгласно чл.19, ал.1 от Наредба № 10/16.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са в съответствие със стратегията и спецификата на ЧПГИАЕ Британика 1998=

1.2. Цел на програмата
Да се регламентират условията и реда за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от VІІІ клас в ЧПГИАЕ Британика 1998 с оглед подобряване качеството на образователния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

1.3. Задачи
1.3.1. Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:
• стимулиране на любознателността и стремежа към знания;
• изграждане у учениците на умения за рационално и самостоятелно учене.
1.3.2. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
1.3.3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
1.3.4. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.
1.3.5. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от VІІІ клас.
1.3.6. Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество.
1.3.7. Да се създадат и развият у учениците навици за самостоятелен труд и работа в екип.
1.3.8. Да се помогне на учениците, които срещат затруднения по определен учебен предмет, чрез индивидуална работа и чрез консултации от учителите, специалисти по различни учебни предмети.
1.3.9. Да се формират у учениците чувства на отговорност и дисциплина.
1.3.10. Да се развият у учениците чувства за толерантност и търпимост.
1.4. Очаквани резултати
1.4.1. Повишаване качеството на образователния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.
1.4.2. Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.
1.4.3. Формиране у учениците на умения за осмисляне на свободното време, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.
1.4.4. Създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.
1.4.5. Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.

2. ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД)
2.1.1. ЧПГИАЕ Британика 1998 организира ЦОУД за учениците от VІІІ клас.
2.1.2. Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.
2.1.3. Като част от училищното обучение, ЦОУД се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите на Глава ІІ от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование.
2.1.4. Педагогическият съвет при приемане на Училищния учебен план определя и възможностите за организиране на ЦОУД:
2.1.5. Отсъствия.
• При отсъствие на ученик от часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси учителят поставя отсъствие в дневника
• Отсъствията от училище по уважителни причини са в следните случаи:
– по медицински причини – при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
– поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
– до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
– до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на педагогическия съвет.
2.2. График (седмично разписание) на часовете в ЦОУД
2.2.1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора в срок до 15 септември на всяка учебна година.
2.2.2. Часовете за дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1. на Наредба № 10/16.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:
• VІІІ клас – четиридесет и пет минути
2.2.3. Може да се предвиди и време, определено за почивка между дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси (междучасия).
2.2.4. Седмичното разписание за VІІІ клас за ЦОУД се утвърждава със заповед на директора до 15 септември на всяка учебна година.
2. 3. Годишни тематични разпределения
2.3.1. Годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦОУД се изготвят в съответствие с броя на учебните седмици, съгласно графика на учебното време и се утвърждават от директора на училището до 15 септември.
2.3.2. Учителите на групи в ЦОУД разработват годишно тематично разпределение на дейностите в занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност , което съдържа следните реквизити:

Учебна седмица Дата Тема Брой часове Дидактически материали Забележка

1 2 3 4 5 6

2.3.3. Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка и се утвърждават от директора на училището.

2.4. Дейности по самоподготовката
2.4.1. Дейностите по самоподготовка включват :
• ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
• усвояване на начини и методи за рационално учене;
• подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи по АЕ;
• подготовка за класни и контролни работи;
• изпълнение на допълнителни задачи и упражнения;
• формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;
• преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
• усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
• самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства.
2.4.2. Учителят на групата се консултира с учителя по английски език – и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.
2.4.3. Основните цели на часове за самоподготовка са:
– да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;
– да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;
– да се стимулира любознателността и стремежа към знание;
– усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност.
2.4.4. При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:
– преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
– учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;
– усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
– стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;
– старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание по АЕ.
2.4.5. Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение като акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и подобряване на уменията и увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това е необходимо да се спазват следните основни моменти:
– да не се избързва с помощта;
– да се помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа;
– помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.
2.5. Дейности по организиран отдих и физическа активност
2.5.1. Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:
• организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;
• осигуряване време за обедното хранене на учениците;
• наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и физическата активност на учениците;
• провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за осъществяване на преход към самоподготовката;
• спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците;
• грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците.

2.5.2. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.
2.5.3. Чрез дейностите по организиран отдих и физическа активност се цели разтоварване на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовка.
2.5.4. Провеждат се във фитнеса и спортните площадки.

2.6. Дейности по заниманията по интереси
2.6.1. Дейностите в заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.
2.6.2. В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.
2.6.3. Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности
• да предотвратят преумората ;
• да развиват и обогатяват мисленето;
• да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;
• да мотивират ученици и родители;
2.6.4. Заниманията по интереси могат да включват:
• дидактически игри;
• спортни игри;
• запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;
• четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;
• слушане на музикални произведения;
• изготвяне на подходяща украса за празниците;
• лично творчество.
2.6.5. Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛЯ НА ГРУПА В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
3.1. Учителят изготвя годишни тематични разпределения за дейностите по интереси и организиран отдих и физическа активност в определени от директора срокове .
3.2. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 на годишните тематични разпределения, учителя изготвя заявка до Директора на училището.
3.3. При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, учителят опазва здравето и живота на учениците и съблюдава спазването на здравно – хигиенните норми и изисквания .
3.4. Учителят осъществява непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края на учебните занятия по разписанието за деня и заминаването на учениците.
3.5. Учителят трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на учениците и получените оценки по английски език, както и за образователните дефицити по английски език.
3.6. С оглед повишаване на ефективността на самоподготовката учителят поддържа добра комуникация с учителя по английски език, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изисквания, обсъждат с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците.
3.7. Учителят осъществява комуникация с родителите и ги информира за индивидуалното развитие и напредъка на учениците.
3.8. При провеждане на ЦОУД, с оглед повишаване на качеството на обучението учителят:
• използва педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците;
• създава организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението;
• извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния напредък;
• участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в група за целодневна организация на учебния ден.
3.9. За да осъществява ефективно дейностите при целодневна организация, учителят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:
• организира, направлява и контролира ефективно образователно-възпитателния процес;
• създава позитивна учебна среда;
• насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
• съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
• диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;
• зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците;
• изгражда умения за самооценка у учениците;
• споделя с учителя затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
• наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и съдейства за опазване живота и здравето им;
• следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;
• информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
• повишава професионалната си квалификация, подпомагаща професионалното му развитие и кариера;
• използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на асоциациите; кубиране, инсърт, рефлексия, мозъчна атака и др.
3.10. Извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техния напредък по английски език. Изготвя писмен анализ на резултатите и набелязва мерки за преодоляване на слабостите.
3.11. Създава организация за нормално протичане на проследяването на образователните резултати при външни оценявяния, провеждани от проверяващите органи.
3.12. Извън основните дейности определени в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование в рамките на 8 часовия работен ден учителите на групи за ЦОУД изпълняват и допълнителни дейности:
• подготвителна работа за часовете по самоподготовка- осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна литература и др.; включително и консултации с А-учителя;
• подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;
• попълване на училищна документация;
• участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, работни срещи и др.;
• осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
• планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с образователния процес извън задължителните учебни часове;
• участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;
• участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;
• координиране обмяната на добри практики между учителите;
• участие разработване на индивидуални образователни програми;
• участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;
• участие в организирането и провеждането на училищни дейности.

4. ДЕЙНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ И КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

4.1. С цел мотивацията на учениците за ЦОУД класните ръководители и учителите участват в организираните дейности: посещения в библиотека, природни и културни обекти, спортни мероприятия и др. изяви.
4.2. Учителят по АЕ поддържа добра комуникация с учителя на групата за ЦОУД, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изискания.
4.3. В часовете за консултации учителят по английски език подпомага работата на учителя в група за ЦОУД за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците.
4.4. Учителят по английски език съдейства на всеки етап от осъществяването на вътрешната проверка и оценката на постиженията на учениците.
4.5. Класният ръководител съдейства за осъществяването на контакт с родителите и информирането им за постиженията в учебния процес и поведението на учениците в групата за ЦОУД.

5. ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКТОРА
5.1. Разработва и одобрява училищната програма за целодневна организация на учебния ден.
5.2. Проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от VІІІ клас чрез: родителски срещи, консултации и анкети.
5.3. Във връзка с планирането и провеждането на дейностите от занимания по интереси директорът на училището прави проучване на интересите на учениците и осигурява необходимата материална база , включително и извън наличната за училището .
5.4. Утвърждава годишните тематични разпределения на учителите на групи в ЦОУД.
5.5. Изготвя и утвърждава график /седмично разписание на часовете в групите за ЦОУД.
5.6. Директорът изготвя график за консултациите.
5.7. Планира и организира заседания на педагогическия съвет на училището за обсъждане на училищната програма за целодневна организация на учебния ден, дейността на групите за ЦОУД и на постигнатите резултати.
5.8. Осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в групите за ЦОУД.
5.9. Организира подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики и др.
5.10. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите в групите за ЦОУД /вкл. осигуряване на заместващи учители/.
5.11. Спазва изискванията на нормативната уредба на МОН за целодневна организация на учебния процес
5.12. Осигурява подходящи помещения, съобразно броя на групите, седмичното разписание и вида на заниманията.
5.13. Въз основа на изготвените от учителите на групи в ЦОУД заявки, Директорът на училището осигурява необходимите учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала.
5.14. Осигурява обедно хранене, медицинско обслужване, охрана и др. необходими условия за нормално протичане на дейностите по целодневната организация на учебния ден.
5.15. Осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дейностите по целодневната организация на образователния процес се вписват в следната училищна документация:
• Списък-образец 1;
• Седмично разписание на часовете в училището;
• Годишния план за дейността на училището;
• Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет.