Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Други документи

Home »  Документи »  Други документи

ПРОВЕДЕНИ   КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕЗ 2023-2024  УЧЕБНА ГОДИНА

1:Тема на обучението: Организиране на екипната работа в училище.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане: 19.09.2023

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998-М. Николова-директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  9

ПРОВЕДЕНО: ДА

2:Тема на обучението: Подобряване на информацията за нова литература в областта на педагогическата и тясно-професионална област. Изработване на анотации по актуални публикации.Създаване на инструментариум за оценяване на практическите умения на учениците.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:18.10.2023

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998-Ст.Георгиев-зам.директор; Е. Стоянова-учител

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  10

ПРОВЕДЕНО: ДА

3:Тема на обучението: Стратегии за самообучение на учениците. Изграждане на умения за самостоятелна познавателна дейност. Нови практики за учене през целия живот.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:12.11.2023

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998- Ст.Георгиев-зам.директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:   10

ПРОВЕДЕНО: ДА

4:Тема на обучението: Мултикултурно образование – образование на разнообразието. Толерантност към различния.Методи и подходи за работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието. Деца със СОП и деца склонни към агресия.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:11.12.2023

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998 -Ст.Георгиев-зам.директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:   9

ПРОВЕДЕНО: ДА

5:Тема на обучението: Обучение на педагогическите кадри за работа с интерактивни платформи.Обучение на учителите за работа с електронен вариант на ЗУД.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:15.01.2024

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998- Ст.Георгиев-зам.директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:   10

ПРОВЕДЕНО: ДА

6:Тема на обучението: Обучение за реакция при терористични атаки; природни бества; ПТП.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:12.02.2024

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998- Ст.Георгиев-зам.директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  10

ПРОВЕДЕНО: ДА

7:Тема на обучението: Оказване на първа помощ.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:18.03.2024

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителнатаи нституция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998- Ст.Георгиев-зам.директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:   9

ПРОВЕДЕНО: ДА

8:Тема на обучението: Ефективни учебни технологии за разработване на методически практики и междупредметни връзки.

Място на провеждане: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998

Период на провеждане:17.04.2024

Начален и краен час:    14:00   ;   16:00  часа

Наименование на обучителната институция: ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998-М. Николова-директор

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:   10

ПРОВЕДЕНО: ДА