Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Работни места

Home »  Работни места

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 – БУРГАС
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 – БУРГАС
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ УЧИТЕЛНИ МЕСТА
за 2019/2020 учебна година

• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 402 часа
• МАТЕМАТИКА-206 часа
• БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ– 216часа
• МУЗИКА– 18 часа
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО-18 часа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Висше педагогическо образование по съответната специалност. Висок професионализъм и желание за работа.
2. Да са запознати с длъжностната характеристика на учителя по съответния учебен предмет и да имат желание и възможности да я спазват.
3. Да притежават необходимата култура за качествено изпълнение на административните задължения на учителя.
4. Добро психическо и физическо здраве.
5. Заплащане – по договаряне.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба
2. Диплома за висше педагогическо образование по съответната специалност и документ за ПКС (ако има такава), документи за владеене на английски език.
3. Професионална автобиография.
4. Препис-извлечение от трудовата книжка.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Медицинско свидетелство.
7. Препоръки от предходни работни места.
Документи се подават по предварителна уговорка на посочените телефони или в плик – на портала на Колежа по туризъм от 9,00 до 14.00 ч.

ДИРЕКТОР:
(М. Николова)