Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Работни места

Home »  Обяви »  Работни места

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 – БУРГАС
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 – БУРГАС
Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”, сградата на Колеж по туризъм,
Тел. 0898506570; 0888206747
E-mail: britanika@mail.bg
www.britanika-bs.com

Изх. 129 /04.07.2018 г.

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ УЧИТЕЛНИ МЕСТА
за 2018/2019 учебна година

• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 688 часа
• НЕМСКИ ЕЗИК –538 часа
• МАТЕМАТИКА-242 часа
• ИСТОРИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 350 часа
• ГЕОГРАФИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 211 часа
• ФИЛОСОФИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 242 часа
• БИОЛОГИЯ НА АН ГЛИЙСКИ ЕЗИК – 234 часа
• МУЗИКА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 36 часа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Висше педагогическо образование по съответната специалност. Висок професионализъм и желание за работа.
2. Да са запознати с длъжностната характеристика на учителя по съответния учебен предмет и да имат желание и възможности да я спазват.
3. Да притежават необходимата култура за качествено изпълнение на административните задължения на учителя.
4. Добро психическо и физическо здраве.
5. Заплащане – по договаряне.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба
2. Диплома за висше педагогическо образование по съответната специалност и документ за ПКС (ако има такава), документи за владеене на английски език.
3. Професионална автобиография.
4. Препис-извлечение от трудовата книжка.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Медицинско свидетелство.
7. Препоръки от предходни работни места.
Забележка: Училището има свободни места за:завеждащ АТС/секретарка/-2 астрономически часа дневно,хигиенистка-2 астрономически часа дневно.

Документи се подават по предварителна уговорка на посочените телефони или в плик – на портала на Колежа по туризъм от 9,00 до 16,30 ч.
Интервю с кандидатите – на 04.09.2018 г. от 10,30 ч. в ЧПГИАЕ Британика 1998.

ДИРЕКТОР:
(М. Николова)