Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“