Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

П Л А Н за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998 за учебната 2023/2024 г.

Home »  Без категория »  П Л А Н за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998 за учебната 2023/2024 г.

П Л А Н за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998 за учебната 2023/2024 г.

On декември 13, 2023, Posted by , In Без категория, With No Comments

             НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998-Бургас

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел. 0898506570; 0888206747

E-mail: 200258@edu.mon.bg ; britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………………………

   (Мария Николова – директор)

 

П Л А Н

за противодействие на училищния тормоз между

децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998

за учебната 2023/2024 г.

 

 

Основният принцип за превенция и противодействие на училищния тормоз в ЧПГИАЕ Британика 1998 е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието. С оглед на настоящото положение на пандемия и непредвидимостта на приминаването от присъствено към дистанционно обучение ще се вземат повече мерки за предотвравянане на кибертормоза и осъществяване на толерантни онлайн взаимоотношения между учениците. В сайта на училището са качени материали за учениците за Безопасен интернет и за родителите като наши партньори.

Правилата за зачитане правата и достойнството на всички участници в обучителния процес и за недопускане на дискриминация по полов, религиозен, социален, етнически признак, сексуална ориентация и здравословно състояние са част от училищния правилник. Спазването им е основен приоритет на членовете на училищната общност.

Изготвена е дългосрочна и широкообхватна училищна програма за превенция на рисковото поведение и за здравословен начин на живот.

Класните ръководители и педагогическия съветник ще работят активно в часовете на класа за превенция на насилието и за постигане на добри взаимоотношения между учениците.

Председателят на МО на класните ръководители ще проведе занимания за подобряване на вътрешноучилищния климат и придобиване на по-високо ниво на социални компетентности на учениците, според потребностите на отделните класове и при заявка от класните ръководители. Ще консултира ученици, учители, родители и помага за разрешаване на възникнали спорове и конфликти при нужда.

Превантивните мерки в училище започват с оценка на проблема с насилието, както и с определяне на елементите на училищната компетентност за справяне и недопускане на явлението.

Анкета за училищен тормоз ще се проведе във всички класове в началото на месец октомври. Отговорници – класните ръководители. Анализ на анкетата трябва да се направи до края на месец октомври – отговорници – класни ръководители. Целта е да се установи:

 • Има ли някакви видове и форми на тормоз в училището?
 • Колко често те се проявяват?
 • Къде са местата, на които най-често се случват?
 • Кои са участниците?
 • Какви са последиците?

При направения анализ, ако се установят случаи на училищен тормоз, те ще бъдат разгледани от координационния съвет, назначен със заповед на директора и ще бъдат предприети мерки за корекция.

Друга съществена част от дейността на координационния съвет ще бъде да предложи мерки за превенция и да изгради защитната мрежа с ясни граници, утвърждаване на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище.

Дейности:

 1. В училищния правилник са разписани и ще се изисква стриктното спазване на правилата за реакция във връзка с всяка проява на насилие и тормоз.

Задължения на учителя:

 • При констатиране на тормоз между ученици, незабавна намеса и прекратяване на ситуацията.
 • Отвеждане на ученика, упражняващ тормоз при директора, помощник-директора.
 • Отвеждане на пострадалия ученик за консултация при председателя на МО на класните ръководители или в медицинския кабинет, ако е необходимо.
 • Всяка конкретна ситуация се докладва на директора, помощник-директора и на координационния съвет за противодействие на училищния тормоз и за защита на деца в риск.
 1. Децата и родителите да се запознаят със своите права и задължения и възможностите за реагиране, при нужда. Срок – първата родителска среща и часовете на класа месец септември.
 2. Учениците и техните родители могат да получат необходимата помощ и подкрепа от ръководството, учителите, класните раководители педагогическия съветник. Ако е необходимо ще се търси съдействието на социалните служби, Агенцията за закрила на детето и други организации, предлагащи услуги в общността.
 3. Развиване капацитетът на учителите, учениците и родителите да реагират на различните форми на тормоз, чрез запознаване с различни документи, инициативи и обучение. Срок целогодишен, отговорник – директор.
 4. Класните ръководители ще провеждат занимания с класовете за запознаване с правата на децата, теми за толерантност, разпознаване на ризличните форми на училищен тормоз, в това число и кибертормоз и за противодействие на дискриминацията и насилите. Срок целогодишен.
 5. При възможност да се проведат интерактивни занимания с помощта на външни организации, които работят за повишаване на социалните умения и подпомагат младите хора да изградят активна гражданска позиция за нетърпимост към насилието. Срок целогодишен.
 6. Създадени са различни клубове по интереси, спортни секции, които подпомагат опознаването на учениците и изграждането на приятелски взаимоотношения между тях, както и включването им в смислени и подпомагащи развитието им дейности. Занимацията ще бъдат провеждани на открито, извън училище и при необходимост онлайн с оглед Ковид 19.
 7. Родителите се поканват да се включат активно в превенцията на насилието, чрез участие в родителските срещи, в училищното настоятелство, в координационния съвет и в различни инициативи на училището.
 8. Дейности на ниво клас/класна стая:
 • Класните ръководители изготвят план за работа в класовете.
 • С оглед на епидемичната обстановка периодично се припомнят правилата за предпазване от заразяване и зачитане на правата и достойнството на всички.
 • За работата на ниво класна стая се прилагат всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит, като се използват възможностите на часа на класа, предмети от задължителното учебно съдържание, различни извънкласни и извънучилищни дейности.
 • Извеждат се теми от учебното съдържание, по проблема насилие, свързани с правата на децата, ценностите, социалните роли, функционирането на групите и институциите и т.н.
 • В класовете се създава пространство, в което може да се говори открито и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие като например емпатия, толератност и уважение към различията, разрешаване на конфликти и др.
 1. Създаден е Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и за защита на деца в риск, който периодично да провежда срещи и да разглежда не само случаи на насилие, но и да предлага мерки за превенция.
 2. Периодично ще се провеждат педагогически срещи при необходимост и онлайн по випуски за обсъждане на случаи на трудна интеграция, трудности в обучението, особености в поведението и др., за да могат да се идентифицират учениците изпитващи затруднения в адаптацията и да се набележат мерки за справяне. Конфиденциалността на тези срещи е абсолютно задължителна. Първа среща за отделните випуски в края на първи срок и втора среща – м. март и април. Отговорник – директор.
 3. При случаи на насилие между учениците ще се търси съдействие, ако е необходимо, от Отдела за Закрила на Детето (О „ЗД“) към Детска педагогическа стая (Д „ПС“) и органите на полицията.

 

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:

Председател: Стефан Георгиев – ЗДУЗ

Членове:

Дамян Николов – учител

Елена Стоянова – учител

Дора Вълчева – учител

Румяна Желева – родител

Мартин Железчев – ученик

Настоящият план е приет на Педагогическия съвет на 15.09.2023 г.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *