Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

П Л А Н за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2023/2024 година

Home »  Без категория »  П Л А Н за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2023/2024 година

П Л А Н за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2023/2024 година

On декември 13, 2023, Posted by , In Без категория, With No Comments

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998

Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм,

Тел: 0898506570; 0888206747

E-mail: britanika@mail.bg

www.britanika-bs.com

 

 

Утвърдил,

Директор:………………

/Мария Николова/

 

 

 

 

 

П Л А Н

за дейността на училищната комисия за

борба срещу противообществените прояви

на малолетни и непълнолетни

/УКБППМН/

за учебната 2023/2024 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Общи положения

Училищната комисия е създадена на основание чл. 2, ал.1, б. „а“ от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Настоящият план е приет на Педагогически съвет на ЧПГИАЕ Британика 1998 – протокол № 1/15.09.2023 г. и е разработен на база Закон за предучилищното и училищно образование.

 

 1. Състав на комисията

Комисията е избрана на заседание на ПС с Протокол № 1/15.09.2023 г. в следния състав:

Председател: Стефан Георгиев – заместник директор по ОВП

Членове:         Елена Стоянова

Дамян Николов

 

 • Основни цели
 1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
 2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните. /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./
 3. Укрепване на толерантни междуличностни взаимоотношения между учениците от различните възрастови групи и на тези по пол.
 4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване на учениците с противообществени поряви към гражданското общество.

 

 1. Основни задачи
 2. Утвърждаване на УКБППМН като координатор на социално-превантивната дейност в училището.
 3. Усъвършенстване на възпитателната работа с ученици, склонни към извършване на противообществени прояви.
 4. Координиране възпитателните усилия на училището, извънучилищните учреждения, семейството и обществото.
 5. Търсене начини за поощряване на променили се към добро притивообществено проявени ученици.

 

 1. Дейности по УКБППМН

Дейностите на УКБППМН целят мултифункционален ефект и подпомагат изграждане у подрастващите на заложените в Закона за предучилищно и училищно образование общи и по-специфични компетентности като: умения за устойчиво развитие, социална и гражданска компетентност, здравословен начин на живот и др.

 1. Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилник.

Срок: м. септември 2023 г.

Отг.: кл. ръководители

 1. Завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени прояви и/или живеещи в условия с повишени рискови фактори.

Срок: постоянен

 1. Уведомяване на родителите на ученици, отсъстващи системно от учебни занятия.

Срок: постоянен

 1. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени отсъствия, спазване на училищния правилник.

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители,

комисията

 1. Индивидуална работа с проблемни ученици.

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители,

комисията

 1. Взаимодействие на комисията с родители на ученици, извършители на противообществени прояви.

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители,

комисията

 1. Организиране на тематични срещи и дискусии с родители по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, подобряване на диалога в семейството.

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители,

комисията

 1. Взаимодействие на УКБППМН с МКБППМН.

Срок: постоянен

Отг.: комисията

 1. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на противообществени прояви.

Срок:м.януари, м.май 2024г

Отг. комисията

 1. Създаване на организация и подпомагане на различни инициативи, оказващи възпитателен ефект.
 • международни дни
 • спортни празници
 • благотворителни кампании

Срок: постоянен

Отг.: преподаватели, комисията

 1. Организиране и подкрепа на форми и дейности, създаващи възмажности за осмисляне свободното време и позитивна социална изява на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподаватели, комисията

 1. Съвместно с всички преподаватели да се следи за дисциплината, поведението и посещаемостта на учениците в часовете.

Срок: постоянен

Отг.:кл.ръководители,комисията

 1. Дежурните учители и класните ръководители да информират своевременно за констатирани нарушения от учениците с цел бързо решаване на проблемите.

Срок: постоянен

Отг.: преподаватели, комисията

 1. Дискусионни срещи с родители и запознаването им с рисковете и последиците от употребата на наркотични вещества.

Срок: постоянен

Отг.: комисията

 1. Провеждане на проучвания и анкети за степента на информираност на учениците по проблемите на зависимостите.

Срок: постоянен

Отг.: комисията

 1. Периодични информационни кампании, свързани със здравословен начин на живот.

Срок: постоянен

Отг.: комисията

 1. Училищната комисия уведомява:
 • МКБППМН за противообществени прояви на учениците в училището
 • отделите за Закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на непълнолетните;
 • органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца.-

Срок: постоянен

Отг.: Председател на комисията

 

 1. Взаимодействия на училищната комисия
 2. Училищната комисия взаимодейства с:
 • Училищното ръководство, класни ръководители, ПС, училищно настоятелство и родители;
 • Общински съвет по наркотични вещества;
 • Инспекторите от детска педагогическа стая;
 • Районно полицейско управлеание;
 • Отдел за закрила на детето;
 • МКБППМН;
 • Обществени възпитатели;
 • Прокуратура;
 • Здравни заведения;
 • Други институции, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 1. Училищната комисия изпраща предложения за образуване на възпитателни дела до ОКБППМН и Отдела за закрила на детето, за провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство при възпитанието и грижата за децата си.

Срок: постоянен

Отг.: Председател на комисията

 1. Училищната комисия изпраща информация до Отдел за закрила на детето за предстоящо налагане на наказания на ученици, допуснали безпричинно отсъствие от учебни занятия.

Срок: постоянен

Отг.: Председател на комисията

 1. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическия съветник, училищното настоятелство, родителите, ученическите съвети за успешно решаване на възникнали проблеми нарушения.

Срок: постоянен

Отг.: Председател на комисията

 

 • Преходни и заключителни разпоредби
 1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната година.
 2. При необходимост се провеждат извънредни заседания.
 3. Комисията докладва за провинилите се ученици на ПС.
 4. Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок.
 5. В края на всеки учебен срок се изпраща информация до Детска педагогическа стая за учениците с противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо тях.

 

Председател:…………………

/Стефан Георгиев/

Членове:

Елена Стоянова……………..

Дамян Николов……………..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *