Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език „Британика“

Monthly Archives: декември 2023

Home »  2023 »  декември

П Л А Н за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ за учебната 2023/2024 година

On декември 13, 2023, Posted by , In Без категория, With No Comments

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм, Тел: 0898506570; 0888206747 E-mail: britanika@mail.bg www.britanika-bs.com     Утвърдил, Директор:……………… /Мария Николова/           П Л А Н за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените…

П Л А Н за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика 1998 за учебната 2023/2024 г.

On декември 13, 2023, Posted by , In Без категория, With No Comments

             НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998-Бургас Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм, Тел. 0898506570; 0888206747 E-mail: 200258@edu.mon.bg ; britanika@mail.bg www.britanika-bs.com       УТВЪРЖДАВАМ:……………………………    (Мария Николова – директор)   П Л А Н за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ЧПГИАЕ Британика…

ЕТИЧЕН КОДЕКС

On декември 13, 2023, Posted by , In Без категория, With No Comments

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БРИТАНИКА 1998 Адрес: Бургас 8000, Парк „Езеро”,  сградата на Колеж по туризъм, Тел. 0898506570; 0888206747 E-mail: britanika@mail.bg www.britanika-bs.com Утвърждавам, Директор: (М. Николова) ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧПГИАЕ БРИТАНИКА 1998   ВЪВЕДЕНИЕ Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите…